Det har forskats mycket om organisationsförändringar i kommunerna under 1980- och 90-talen, men dessa undersökningar har sällan tagit upp frågan om relationen mellan kvinnor och män, makt och organisation. Några frågor som forskarna Gun Hedlund och Ann-Sofie Lennqvist-Lind?én ställer är: Ä*r kraven och förväntningarna desamma för kvinnliga respektive manliga chefer? Vilken profil har kvinnor i ledningsposition och vilken har männen? Finns det generationsskillnader? Vilka förändringar har skett i och med kvinnors inträde på ledande politiska positioner? Andra teman är frågan hur olika nätverk bildas; hur sker rekryteringen till nätverk och vilka kvalifikationer är önskvärda? Det hårda arbetstempot i nya företagsliknande organisationsformer i kommunerna gör det också motiverat att undersöka om kraven på cheferna är så höga att kvinnliga ledare hamnar i en särskilt utsatt situation med tanke på hennes totala livssituation.

Projektet ska pågå i tre år med fallstudier i några utvalda kommuner, intervjuer och seminarier. Projektet ingår i forskningsprogrammet ”Ledarskap i kommuner” som omfattar totalt tio projekt runtom i Sverige. Forskningsprogrammet har en budget på drygt 8 miljoner och drivs av Svenska Kommunförbundet i samarbete med Vinnova (verket för innovationsutveckling). Syftet är att stödja forskning om ledarskapsfrågor i kommunerna för att göra kommunal verksamhet effektivare i vid mening.

För mer information om projektet kontakta universitetslektor Gun Hedlund, Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro universitet, tel: 019-30 38 93, e-post: gun.hedlund@sam.oru.se

Presskontakt:

Linda Harradine

Telefon:

019-30 14 70

Mobil:

070-643 1470