Stora förhoppningar knyts till vätgas som en viktig pusselbit för att klara en snabb omställning till ett fossilfritt samhälle. Men en storskalig satsning äventyras av otydliga regelverk, krångliga och utdragna tillståndsprocesser. Det visar en ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, som analyserat vätgasen och dess roll för elsystemet.

– Om vi ska kunna nyttja vätgasens potential krävs att regeringen skyndsamt utreder vilka regelverk som ska gälla. Det är en förutsättning för att vi ska uppfylla de ambitiösa mål som regeringen satt upp för att bygga ut Sveriges kapacitet att producera vätgas fossilfritt, säger Filip Johnsson, IVA-ledamot och professor i energisystem.

Vätgas kan bli en viktig pusselbit

Sverige har som mål att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Förra året presenterade Energimyndigheten ett förslag till nationell vätgasstrategi. I denna pekas det på att produktion och lagring av (grön) vätgas har en potentiell roll för att nå klimatmålet. Vätgas är förvisso viktigt för att vi ska kunna nå klimatmålen, men det kommer att vara en betydande utmaning att få fram all den el som behövs för en storskalig produktion av vätgas. Flexibel produktion och lagring av vätgas kan bidra till stabilitet på elmarknaden och medverka till effektiv integrering av vindkraft och annan icke-planerbar elproduktion.

– IVAs analys visar att det främst är behovet av att ersätta fossila bränslen i industrin som kommer att driva utvecklingen av en vätgasmarknad. När det gäller elsystemet så kommer vätgasen knappast ha en roll som energibärare fram till år 2030, säger Filip Johnsson.

Det saknas en samlad bild

I IVAs rapport konstateras att det har gjorts flera översiktliga kartläggningar av de regelverk som gäller för vätgas, men det saknas en mer fullständig kartläggning. En sådan kartläggning är nödvändig för att kunna justera och komplettera nuvarande regelverk för att inte hindra utbyggnaden av en vätgasmarknad. Det handlar exempelvis om otydligheter i den lagstiftning som avgör hur man får hantera explosiva och brandfarliga ämnen och om regler som gör det orimligt krångligt att bygga ut infrastruktur för att distribuera vätgas till konsument. IVA anser därför att regeringen behöver tillsätta en fullständig utredning, till exempel i form av en SOU, av vilka regelverk som ska gälla för vätgas avseende produktion, distribution, lagring och användning.

Ladda ner rapporten

Välkommen till ett webbinarium där rapporten diskuteras. Titta på webbinariet direkt måndag den 13 juni 2022 15:00-17:00 eller i efterhand.

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73