Ansökningarna gäller forskning med start fr o m nästa år, 2003. Sammanlagt kommer då nästan
2,4 miljarder kronor att delas ut till svensk grundforskning.
Ansökningarnas fördelning på de fyra ämnesområdena och ett ämnesövergripande område:
– Humaniora och samhällsvetenskap: 750 st
– Medicin: 976 st
– Natur- och teknikvetenskap: 1 852 st
– Utbildningsvetenskap: 200 st
– Longitudinell forskning: 24 st
Till detta kommer 103 ansökningar om finansiering av dyrbar vetenskaplig utrustning.
(Observera att ovanstående siffrorna kan komma att ändras något beroende på att en del ansökningar kanske överförs till ett annat ämnesområde eller ”tas över” av en annan forskningsfinansiär som eventuellt fått samma ansökan.)

Det är ännu för tidigt att uttala sig om ansökningsfördelningen sett t ex till kvinnor respektive män eller ålder på forskarna.
Det kan dock redan nu konstateras att ämnesområdena humaniora och samhällsvetenskap, samt det nya området utbildningsvetenskap fått något fler ansökningar än förra året (2001: 717 st resp 152 st). samtidigt har ansökningarna till medicin och natur- och teknikvetenskap gått ned något (2001 medicin: 1 018 st, natur- och teknikvet: 2 059 st).
I förra ansökningsomgången blev i genomsnitt 30 procent av ansökningarna beviljade.

MER ÄN 400 EXPERTER BEDÖMER
Beredningsarbetet har redan startat i och med att ansökningarna har skickats ut till bedömningsgrupperna. Arbetet med att granska och prioritera forskningsansökningar involverar mer än 400 forskare och ett stort antal utländska experter. Under november tas beslut om vilka forskare och projekt som får pengar.

MER INFORMATION
Om att söka bidrag och beredningsorganisationen se Vetenskapsrådets hemsida, www.vr.se, under länken ”Söka bidrag”.

YTTERLIGARE KOMMENTARER
Generaldirektör Pär Omling
08-546 44 185 / Par.Omling@vr.se

Presskontakt:

Sofia Gunther

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare