Vid FSCN drivs det av KK-stiftelsen finansierade forsknings- och utvecklingsprojektet – Nyheter 2020. Här fokuseras på effekterna av den snabba förändringsprocessen när det gäller nyhetsförmedling och verksamheten på nyhetsredaktionerna. I en ny rapport från projektet presenteras bland annat resultat från mer djupgående studier av några nyhetsredaktioner. Forskarna har via enkäter, personintervjuer och gruppobservationer tagit pulsen på redaktionerna.
En slutsats som dras i rapporten är att planeringshorisonten är kort och att många av de anställda inte vet vilka mål tidningen eller radiostationen har. Snarare än långsiktiga strategier är det den operativa verksamhetsinriktningen som blir strategin. Och på de undersökta redaktionerna upplever bara en fjärdedel av personalen att de har stora möjligheter att påverka planerade förändringar på sin arbetsplats.
– Kanske är det så att all kommunikativ energi krävs externt och att man tror sig vara lika duktiga internt som externt, säger Börje Alström.
När det gäller landsortstidningarnas framtida affärsidé menar Börje Alström att medierna måste tydliggöra sina varumärken.
– Både journalister och läsare kräver en ökad närvaro av medierna i lokalsamhället. Att mediet kommer närmare sin publik och visar sitt engagemang, säger han.
Detta kräver ökad mobilitet – rent fysiskt- men också ökad journalistik närvaro i lokalsamhället.
– Något som utmanar och sätter den journalistiska integriteten på svåra prov, avslutar Börje Alström.

För mer information, kontakta Börje Alström, Mitthögskolan Tfn: 060-14 8761, 070-671 44 89. Epost: Borje.Alstrom@mh.se