Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Umeå-forskare i The Lancet: Livräddande behandling av högt blodtryck vid diabetes

21 mars, 2002 - Umeå universitet

I veckans nummer av tidskriften The Lancet påvisas att angiotensin- II-antagonisten losartan kan vara effektivare än betablockare i att minska hjärt-kärlkomplikationerna till högt blodtryck. Det är särskilt tydligt för vissa diabetiker, visar en delstudie med professor Lars Hjalmar Lindholm, Umeå universitet, som huvudförfattare.

En ny lärarutbildning med öppna ögon mot omvärlden

21 mars, 2002 - Södertörns högskola

Migration, globalisering och nya kulturmöten förändrar samhället. Förändringarna ställer nya krav på både lärarutbildningen och den svenska skolan. Södertörns högskola har fått möjligheten att bygga upp en helt ny lärarutbildning som svarar mot de nya behoven och utmaningarna: En lärarutbildning med interkulturell profil.

Ny teknik för att simulera strömning

21 mars, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Nahidh Hamid Sharif på Chalmers har utvecklat en ny teknik för att simulera strömning genom porösa medier med fria ytor.

Stor potential till nya framgångar inom svensk stamcellsforskning

21 mars, 2002 - Vetenskapsrådet

Svenska stamcellsforskare har möjlighet att bli än mer framgångsrika.
Det kan ske genom att samarbetet mellan olika forskargrupper förbättras och genom att antalet forskare på området ökas, t ex med satsningar på ”kom-hem-anslag” för forskare som varit utomlands. Men också genom en ekonomisk satsning på grundforskning inom området och genom att ett regelverk skapas för de kommersiella aspekterna som uppstår så att forskarnas fria tillgång till material och forskningsresultat kan bibehållas. Allt detta konstateras i den första kartläggningen av svensk stamcellsforskning.

75 miljoner kronor till svensk stamcellsforskning

21 mars, 2002 - Vetenskapsrådet

Svensk stamcellsforskning får ett tillskott på 75 miljoner kronor under fem år. En amerikansk forskningsstiftelse mot barndiabetes, Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), går in med 50 miljoner kronor. Vetenskapsrådet bidrar med 20 miljoner och Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond med 5 miljoner.

15 miljoner kronor till forskning om lärande och IT

20 mars, 2002 - Högskolan Väst

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla får fram till 2004 sammanlagt 15 miljoner kronor från KK-stiftelsens forskningsprogram ”Lärande och IT” (LearnIT) för att bedriva forskning inom området ”Arbetsintegrerat lärande och IT”. Pengarna kommer att användas till att bygga upp ett forskningsprogram vid HTU bestående av fyra olika forskningsprojekt.

Varsel gynnar dem som redan har störst chanser på arbetsmarknaden

20 mars, 2002 - Stockholms universitet

Långt ifrån alla varsel leder till uppsägningar. Det är vanligare att kvinnor som varslats om uppsägning förlorar arbeten i slutändan jämfört med männen. Män i yngre medelåder, svenskfödda,. välutbildade och högavlönade klarar sig allra bäst efteråt när ett företag varslar om uppsägning. De har störst chans att hitta nytt jobb utan att behöva gå arbetslösa.

Teorier för företagsinvestering tillämpade i fallstudier

20 mars, 2002 - Mälardalens högskola

Olle Eriksson, forskarstuderande vid Institutionen för Energiteknik vid Mälardalens högskola, framlägger sin doktorsavhandling ”Tre stora industriella investeringar” fredag 22 mars kl 10.00 i Aula Collegium, Mälardalens högskola, Drottning.12, Eskilstuna. Opponent är professor emeritus Bertil Gandemo.

Sjuksköterskornas bemötande av närstående undersökt: Äldre åsidosätts oftare än yngre och vårderfarna

19 mars, 2002 - Högskolan Väst

I takt med att vårdtiderna kortas, tvingas närstående ta ett allt större ansvar för patienternas informella vård. Men hur förbereds de närstående egentligen för uppgiften och vilken pedagogisk funktion har sjuksköterskorna i mötet med närstående? Det har Madeleine Bergh, forskarstuderande i vårdpedagogik vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, studerat i en nyligen framlagd avhandling

Svenskar positiva till vargjakt

19 mars, 2002 - SLU

Många svenskar accepterar att vargar dödas om de uppträtt oskyggt eller hotar tamboskap. Bara 40 procent av jägarna anser att vargstammen bör öka, jämfört med drygt 70 procent av allmänheten. Att vargen har rätt att existera i landet är dock de flesta överens om.
Det avslöjas i den nya SLU-skriften ”Attityder till varg och vargjakt i Sverige”, som idag presenteras på det årliga vargsymposiet i Vålådalen.