Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Cancerrisker från radon

25 januari, 2001 - SSI

Statens strålskyddsinstitut, SSI, har gjort en översyn av bedömningen av cancerriskerna från radon, både i inomhusluft och i dricksvatten.Risken för ickerökare att drabbas av lungcancer från radon är mycket lägre än för rökare. SSI bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon vilket innebär att de allra flesta fallen av radonrelaterad lungcancer inträffar bland rökare. Ca 90 procent av de som drabbas är rökare. Bedömningen grundas främst på resultat från epidemiologiska undersökningar i bostäder, i första hand på två svenska studier som presenterats av Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet åren 1993 och 2000.

Människor med afasi kan utveckla sitt språk via telebild: Doktorsavhandling i pedagogik

23 januari, 2001 - Karlstads universitet

Det går att via telebild träna och hjälpa till att utveckla språket hos människor med det språkliga handikappet afasi. Det går också att få insyn i och förståelse för hur de upplever saker och ting – via telebild. Detta har doktorand Magnus Magnusson vid Karlstads universitet kommit fram till i sin avhandling i pedagogik, Language in life – life in language, som han försvarar vid en disputation den 25 januari kl 13.00 i Nyqvistsalen, 9C 223 vid Karlstads universitet. Massmedia och allmänhet hälsas välkomna.

Betydligt säkrare metoder hittar vanliga mag/tarm-bakterier

23 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Nya molekylärbiologiska metoder har utvecklats för att kunna identifiera och
karakterisera mag/tarm-bakterierna Campylobacter och Helicobacter pylori.
Campylobacter-arter är en vanlig orsak till diarré. Helicobacter pylori
infekterar över hälften av jordens befolkning, men endast ca 13 procent av
de infekterade insjuknar i magsår och i vissa fall magcancer.

Om konsten att förstå och bli förstådd utan ord

23 januari, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 2 februari 2001 försvarar Karin Sundin, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, en doktorsavhandling om ordlös kommunikation i vården. Hur uppnår man en känsla av ”förståelse och att vara förstådd” när ord inte kan användas?

Ökade möjligheter till geografisk IT för miljön

22 januari, 2001 - Stockholms universitet

Förbättrad redovisning av begränsningar och osäkerhet i digitala kartor skulle ge ökat genomslag för geografisk IT ute i samhället. Detta gäller särskilt för sektorer som naturvård, kulturmiljövård och miljöövervakning där vaga eller tvetydiga begrepp och värderingar måste kunna hanteras. I sin doktorsavhandling, som Ola Ahlqvist lägger fram vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet, presenterar han en teoretisk bakgrund till några av problemen med hantering av digital geografisk information samt några förslag till hur dessa problem kan tacklas.

Energiskog kan rena cesiumsmittad mark

22 januari, 2001 - SLU

Energiskog (Salix) är ett bra odlingsalternativ på jordbruksmark som
kontaminerats av radioaktivt nedfall. Yuehua von Fircks, SLU, visar att
stamved från sådan mark kan förbrännas utan risk och återföras som aska.
Cesium anrikas nämligen främst i rötterna, och upptaget går att påverka med
kaliumgödsling. I framtiden kan detta göra det möjligt att sanera smittade
områden.

Att mäta ”det sjätte sinnet”

22 januari, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 26 januari försvarar Johan Lönn, Belastningsskadecentrum, Arbetslivsinstitutet, och Idrottsmedicinska enheten, Umeå universitet, en avhandling om metoder att mäta människans rörelse- och positionssinne, något som har betydelse bl.a. för att ställa diagnos på sjukdomar och skador i muskler och leder.

OS-kampanjer bedrivs i blindo: mutornas roll överdriven

22 januari, 2001 - Luleå tekniska universitet

Det är inte alls nödvändigt att muta IOK-medlemmar för att få arrangera Olympiska Spel. En överväldigande majoritet av IOK-medlemmarna väljer den stad, som bäst uppfyller den Internationella Olympiska Kommitténs mål, och inte av andra skäl. Det framgår av en ny doktorsavhandling som kartlagt vilka faktorer som avgör vilken stad som får OS.

Gruppdiskussioner enade vård- och omsorgspersonal

21 januari, 2001 - Umeå universitet

Studien har genomförts bland personal inom särskilda boendeformer för äldre personer och för personer med funktionshinder. Avhandlingen har sin utgångspunkt i Ädelreformen, som bland annat innebar att sjuksköterskor från landstingets sjukvårdsinriktade kultur kom att ingå i samma arbetsgrupper som personal inom kommunens sociala omsorgsinriktade kultur.