Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Samverkan vid katastrofer och krig

18 januari, 2001 - Linköpings universitet

Att få organisationer med olika kultur, olika system och olika utbildning hos personalen att samverka kan vara svårt. Ännu svårare blir det när situationen dessutom kännetecknas av tidspress och hög risk, som när det gäller naturkatastrofer och krig.

Nu startar Naturvetenskap 2001

17 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Pressmeddelande
Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet
Vetenskapsrådet

Kommunalråd – karriär eller kall?

17 januari, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Vilka konsekvenser får steget in i yrkespolitiken? För många nyblivna kommunalråd är första tiden på den nya befattningen chockartad. Att bli heltidspolitiker handlar inte bara om en ytlig förändring av arbetssituationen, utan innebär också en genomgripande omvandling av identiteten och livssituationen. Kommunalrådet får makt, erkännande och möjlighet att genomföra sina politiska idéer, men möter också den egna osäkerheten, omgivningens förändrade attityder och mediernas närgångna intresse.

Naturen ofta höger- eller vänstervriden

16 januari, 2001 - Umeå universitet

I den aktuella doktorsavhandlingen har långlivade kirala miljöföroreningar studerats. De kemikalier som ingick i studierna var kirala komponenter av insektsbekämpningsmedlen klordan, DDT och hexaklorcyklohexan (HCH) samt industrikemikalien PCB. Analysmetoder har utvecklats och ämnenas förekomst i miljön studerats.

Svårt ändra normer i mansdominerat yrke

16 januari, 2001 - Örebro universitet

Inom yrken som är dominerade av det ena könet är det svårt att genom
jämställdhetsprojekt med så kallade ”brytare” åstadkomma en förändring av
rådande arbetssätt och normer inom arbetsgruppen.

”Språkbiten” ett nytt radioprogram om språk

15 januari, 2001 - Stockholms universitet

Idag, måndag den 15 januari börjar P1 sända en ny programserie om språk, ”Språkbiten”. Varje vardag kl. 18.55 kan lyssnarna, under tre minuter, höra språkforskare från Stockholms universitet tala om allt från skillnaden mellan manligt och kvinnligt språk till vilket inflytande främmande språk har på svenskan.

Kvinnliga förskollärare blir kunskapsskapare – inte bara kunskapsgivare

15 januari, 2001 - Stockholms universitet

En förskollärare har under hela 1900-talet setts som en förmedlare av kunskap till barnen. Hillevi Lenz Taguchi visar i denna avhandling att de kvinnliga förskollärarna själva skapar kunskap tillsammans med barnen. Kvinnor blir kunskapsskapande subjekt, vilket annars ofta är förbehållet män.

Var går gränsen för det våld som en polisman får använda?

15 januari, 2001 - Stockholms universitet

Polisen har av staten fått rätt att bruka våld i tjänsten när det behövs för att kunna genomföra en tjänsteåtgärd. I Sverige grundar sig denna rätt att använda våld på det som kallas laga befogenhet. För den våldsutövande polismannen innebär detta att han inte är straffrättsligt ansvarig. Men polisens laga befogenhet måste vara starkt begränsad och våldet måste hålla sig inom gränsen för det tillåtna. Det är å andra sidan ofrånkomligt att nästan all våldsanvändning uppfattas som en integritetskränkning av den som utsätts för våldet. Om den enskilde polismannen använder övervåld riskerar han straff och avsked.

Förbättrad behandling vid reumatiska sjukdomar

12 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Könshormonet östrogen och stresshormonet kortison förstärker varandras
inflammationshämmande effekter. Dessutom verkar de bägge hormonerna på olika
sätt. Resultatet av denna studie kan innebära att kvinnor med reumatiska
sjukdomar, t ex ledgångsreumatism, får en mer effektiv behandling.