Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Effekter av marknära ozon och koldioxid på vete

13 september, 2001 - Göteborgs universitet

Människan har förändrat, och förändrar alltjämt, atmosfärens sammansättning. Två av de ämnen som ökat är marknära ozon och koldioxid. Båda dessa gaser påverkar växternas tillväxt och utveckling. De direkta effekterna av
koldioxid hänger ihop med att koldioxid utgör råvaran för fotosyntesen. En ökad koldioxidhalt kan därför påverka tillväxten positivt. Ozon är däremot giftigt och har en negativ inverkan på tillväxten av de flesta växter. Sedan
industrialiseringen startade har koldioxidhalterna ökat från ca 280 ppm till dagens 360 ppm och ökningstakten ligger för närvarande på 0,4% per år. Halterna av marknära ozon har ökat dramatiskt (ca tredubblats) sedan slutet
av 1800-talet och förutspås öka med ytterligare mellan 25–64% från 1990 till 2090.

Upptäckt publicerad av Umeå-grupp: Hämmarprotein för cancercell

13 september, 2001 - Umeå universitet

Ett protein som kan bromsa utvecklingen vid hjärntumör, bröstcancer och lungcancer har hittats av en forskargrupp vid enheten för onkologi vid Umeå universitet. Gruppen har också lokaliserat den gen som kodar för proteinet till ett område på kromosom 3.

”Idrottsmannen” och ”idrottskvinnan” – ett oäkta par?

12 september, 2001 - Stockholms universitet

Det finns motsägelsefulla sätt att tala om kvinnliga tävlingsidrottare. De förväntas träna hårt, tävla och prestera bra resultat i samma utsträckning som sina manliga medidrottare, samtidigt som deras motiv till att delta i tävlingsidrott sägs vara mer socialt inriktat än idrottsmännens.

Flickor + teknik = sant!

12 september, 2001 - Stockholms universitet

Teknik har traditionellt varit en manlig domän, men stämmer det idag? Vad behövs egentligen för att flickor ska tycka att teknik angår dem? Den avhandling som Inga-Britt Skogh, Lärarhögskolan i Stockholm lägger fram vid Stockholms universitet är en studie av flickors (7–12 år) erfarenheter och upplevelser av teknik Flickorna i studien tillhör den första generation som har vuxit upp med datorer, internet, video, TV-spel och CD-skivor.

Förbättrad teknik för att analysera kemiska data

12 september, 2001 - Umeå universitet

Inom kemin idag genereras stora datamängder. Dessa kan exempelvis komma från beskrivningen av strukturer hos en serie molekyler, eller från beskrivningen av en industriell process. Datamängderna resulterar i komplexa datatabeller, vilka måste analyseras. Johan Trygg, kemiska institutionen, Umeå universitet, har i sin avhandling tittat närmare på det problemet.

Ögats skydd mot fria syreradikaler

12 september, 2001 - Umeå universitet

Lördagen den 22 september försvarar Anders Behndig vid Umeå universitet en avhandling om hur ögat skyddas mot fria syreradikaler med hjälp av enzymgruppen superoxiddismutaser.

Rektor välkomnar lagförslag

12 september, 2001 - Luleå tekniska universitet

Regeringen föreslår en ny lag om likabehandling av studenter i högskolan.
Syftet är att stärka studenternas skydd mot diskriminering, oavsett deras könstillhörighet, etniska tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder.
– Det känns naturligtvis bra att regeringen varit lyhörd för våra synpunkter, säger Ingegerd Palmér, rektor vid Luleå tekniska universitet, i en kommentar.

Lerjordar läcker också fosfor

11 september, 2001 - SLU

Fosforgödsel på avvägar bidrar till att många sjöar så här års mest består av en grön sörja av alger. Eftersom markpartiklarnas förmåga att binda fosfor är stor har man trott att utlakningen av fosfor från de finkorniga lerjordarna är försumbar. Det är den dock inte, visar Faruk Djodjic från SLU i sin doktorsavhandling.