Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Advokater – företagarpar på lika villkor?

30 maj, 2002 - Linköpings universitet

I forskning om familjen intar kvinnan en central roll, men när det handlar om familjeföretag visar sig familjen oftast bestå av mannen och sonen. Familjeföretagens kvinnor är ofta osynliga, men företagarpar där båda makarna är advokater skiljer sig från par där båda är handlare.

Företags styrsystem anpassas till rådande teknologi

30 maj, 2002 - Örebro universitet

Många tillverkande företag investerar kontinuerligt i modern produktionsutrustning för att vinna eller bibehålla konkurrensfördelar. Erfarenheter visar dock att enbart modern teknologi långt ifrån räcker för att uppnå hög lönsamhet.

Rekordmånga doktorer promoveras i Lund

30 maj, 2002 - Lunds universitet

Fredagen den 31 maj är det doktorspromotion vid Lunds universitet och antalet promovendi är större än någonsin tidigare. Inte mindre än 307 doktorer (varav 286 är närvarande) ska promoveras efter avlagda prov! Av dessa är 166 män och 141 är kvinnor.

Studier på tandlagningar hos barn: Hur håller alternativen till amalgamet?

29 maj, 2002 - Umeå universitet

En s.k. ”sandwichfyllning” med ett första skikt av plastförstärkt glasjonomer som täcks av plast är ofta det mest hållbara vid stora lagningar på permanenta tänder hos barn och ungdom. Den slutsatsen drar Ingrid Andersson-Wenckert, Institutionen för odontologi, pedodonti, och tandhygienistprogrammet, Umeå universitet, i sin avhandling.

Lärarutbildningsreform i ett fritt Namibia

29 maj, 2002 - Umeå universitet

Lars Dahlströms doktorsavhandling rör den lärarutbildningsreform som genomfördes efter 1990, då Namibia som den sista kolonin i södra Afrika blev en fri stat. Denna reform kom att påverkas av samtida globala förändringar, men också av de historiska krafter som format det namibiska samhället och synen på utbildning.

Hälsobokslut  – går det att mäta hälsan?

29 maj, 2002 - Stockholms universitet

Hälsobokslut blir alltmer aktuellt och fler och fler frågar sig om det går att mäta hälsan. Går det att samla spridda uppgifter om anställdas hälsa och om arbetsmiljön i någon form av redovisning. Nu är det svårt att få en överblick över alla uppgifter och att få tydliga svar. Hur kan detta göras bättre? Ger detta några vinster, företagsekonomiska eller andra?

Institutionaliserad barndom

29 maj, 2002 - Stockholms universitet

Christina Gars ger i sin doktorsavhandling perspektiv på föräldrars och förskollärares samverkan. Hon har undersökt gränser för föräldraskap och förskolläraruppgift. Utgångspunkten är den moderna barndomen med dess institutionalisering och de genomgripande förändringar i små barns liv som den innebär. Barndomen har blivit offentlig och därmed har även föräldraskapet blivit offentligt.

Idrottsledarnas största problem är föräldrarna

29 maj, 2002 - Stockholms universitet

Föreningsidrotten är en viktig uppfostringsmiljö. Via idrotten och dess ledare lär sig barn och ungdomar inte bara idrottsliga färdigheter, utan också normer och värderingar. Vad är det då som värdesätts i barn- och ungdomsidrotten? Premieras prestation och framgång eller lagkänsla och samarbete? Är rörelseglädjen och leken i fokus eller det seriösa och allvarsamma? Och hur vill idrottsledarna att barnen ska vara? Om detta handlar en doktorsavhandling av Karin Redelius, där idrottsledare och barn- och ungdomsidrotten står i blickfånget

Ingen politisk koppling demokrati – informationsteknik

29 maj, 2002 - Örebro universitet

Ända sedan slutet av 1960-talet har datorer och informationsteknik (IT) regelbundet utmålats som verktyg för att fördjupa eller förbättra demokratin. Men i praktiken har frågan om demokratins förnyelse sällan kopplats ihop med frågan om medborgarnas tillgänglighet till den nya tekniken.

Kemi populärt vid Stockholms universitet

29 maj, 2002 - Stockholms universitet

Årets ansökningar till universitetsutbildningar visar att kemi har blivit populärt vid Stockholms universitet. Antalet förstahandsansökningar till kemiprogram har ökat med 160% jämfört med förra åre