Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Datorteknik som stimulerar kretivitet

29 oktober, 2001 - Umeå universitet

Teknik för att attrahera vår uppfattningsförmåga (Perceptually-Seductive Technology, PST) presenteras som ett tillvägagångssätt att utforma miljöer som stimulerar vardagskreativiten.

Bra vårdform för astmapatienter

29 oktober, 2001 - Linköpings universitet

Sjuksköterskeledda astmamottagningar vid vårdcentralerna förbättrar vårdkvalitén, uppfattas positivt av patienterna och kan också spara pengar för sjukvården.
Till det resultatet kommer distriktssköterskan Malou Lindberg, som i en avhandling från Hälsouniversitetet i Linköping jämfört sådana mottagningar med traditionell astmavård inom primärvården.

Ekonomiskt stöd till professur

26 oktober, 2001 - Högskolan Väst

Gustaf B Thordéns stiftelser (Thordénstiftelsen) har som första externa finansiär beslutat att ge ekonomiskt stöd till en professur inrättad vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Under en femårsperiod (2002 – 2006) kommer stiftelsen att bidraga med 400 000 kronor årligen till en professur i industriell ekonomi, d.v.s. totalt två miljoner kronor.

Låt eleverna tänka själv!

25 oktober, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen behandlar matematikundervisning i gymnasieskolan, särskilt hur ett undersökande arbetssätt används och kan användas. Resultaten indikerar att gymnasieelever både kan och vill undersöka matematik på en relativt hög abstraktionsnivå, men att sådan verksamhet är mycket ovanlig.

Blomdofter i dagfjärilars födosök och pollination

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Denna avhandling lyfter fram blomdofters betydelse för dagfjärilars förmåga att hitta föda (nektar) och pekar också på gemensamma blomdoftsföreningar hos växter som pollineras av dagfjärilar. Resultaten antyder att blommans
doft är av stor betydelse för uppkomsten och upprätthållandet av interaktionen mellan dagfjärilar och de nektarväxter som de pollinerar.

Dansk-norsk orgelbyggartradition

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Med Hans Jacob Tronshaugs avhandling är det första gången som en nordisk orgelbyggartradition undersökts i ett större vetenskapligt sammanhang. Det är också första gången som metoder som beskrivs av teoretiker har prövats genom uppmätning av bevarade orglar från en orgelbyggartradition. Avhandlingen ger därför viktig information om vad som kan ske med en konsthantverkstradition i möte med andra traditioner och uppfattningar.

Den tidiga omvärldsbilden av Kina var mångfacetterad

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Historikern Kenneth Nyberg har undersökt de svenska Kinaskildringarna 1749 – 1912 och kommit fram till att Kinabilderna i hög utsträckning kännetecknas av kluvenhet och motsägelser likaväl som förenklingar och generaliseringar. Till och med i den relativt lilla grupp av författare och texter som han studerat var dessa bilder knappast homogena utom i en mycket allmän mening. Etnocentrismen är ständigt närvarande, liksom tidvis fullt utvecklad rasism, men det ges också många exempel på motsatsen: sympati, nyansering, förståelse och ppskattning. Vad avhandlingsförfattaren framför allt vill betona i resenärernas Kinabilder är just därför komplexiteten, spänningen mellan kontinuitet och förändring.

Ekologin hos marina tusensnäckor

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

I en doktorsavhandlig som presenteras på fredag behandlas ekologin hos de två svenska arterna av marina tusensnäckor i släktet Hydrobia. Dessa snäckor är mycket vanliga på sandiga och leriga stränder längs hela svenska kusten,
från Bohuslän till Bottenhavet. Snäckorna kan förekomma i tätheter på upp till 70 000 individer per kvadratmeter, men på grund av att de är små – skallängden är mellan 1 och 5 mm – är det få som lägger märke till dem. Snäckornas stora täthet gör att de är de viktiga betare på bottenlevande
mikroalger. De kan därför vara betydelsefulla som föda för större djur som till exempel fåglar och fiskar. Snäckornas betydelse som föda för fisk påverkas av att snäckorna lever i de grunda områden som är uppväxtmiljö för många olika fiskar.

Förbättring av skattningskvaliteter vid stora stickprov från ändliga populationer

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

I alla skattningssituationer finns det ett behov av att utnyttja tillgänglig information på ett effektivt sätt. Vid urvalsundersökningar, som t ex när man vill göra prognoser för väljarsympatier för partier under en valdag, kan
man också fråga de slumpmässigt utplockade personerna om vad de röstade på i det närmast föregående valet. Speciellt om dessa personer skulle råka vara icke-representativa för hela valmanskåren, kan denna s k hjälpinformation
utnyttjas för att konstruera mer tillförlitliga skattningar av andelen sympatisörer för de olika partierna.

Årets Entreprenörsutbildning finns på Handelshögskolan i Göteborg

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Entreprenörsutbildningen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har erhållit utmärkelsen Årets Entreprenörsutbildning 2001. I konkurrens med ett 30-tal akademiska utbildningar i Sverige med inriktning mot entreprenörskap premierades Handelshögskolan vid den årliga Entreprenörsdagen den 9 oktober.