Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Nya professorer vid Stockholms universitet

5 juni, 2001 - Stockholms universitet

Bengt-Erik Bengtsson akvatisk ekotoxikologi, särskilt biotester. Hans forskning handlar om hormonella störningar av miljögifter hos fisk och kräftdjur. Dag Jenssen toxikologisk genetik. Hans forskning handlar bl.a. om hur olika skador på arvsmassan kan repareras. Resultaten har betydelse för bedömning a risken att kemiska ämnen ger upphov till olika sjukdomar, bl.a. cancer. Paul Johannesson data- och […]

Våra svavelutsläpp kyler Europas klimat

5 juni, 2001 - Stockholms universitet

Ända sedan industrialismens början har människan släppt ut en ökad mängd växthusgaser och partiklar i atmosfären. Växthusgaserna värmer upp de lägsta luftskikten genom att sända tillbaka en del av den utgående värmestrålningen mot jordytan, den s.k. ’växthuseffekten’. Partiklar, å andra sidan, har en avkylande effekt på jordens yta genom att de reflekterar solstrålning tillbaka till rymden. En del av partiklarnas avkylande påverkan uppstår genom att de gör molnen vitare och därmed mera reflekterande.

Långsam återhämtning i försurade vattendrag

5 juni, 2001 - SLU

Trots att mängden försurande svavelutsläpp har minskat under flera decennier, är det först nu som sjöar och vattendrag börjar återhämta sig.
Jens Fölster vid SLU anser dock att det kommer att ta flera årtionden innan våra svenska vatten blir helt återställda. Det visar han i en ny doktorsavhandling vid institutionen för miljöanalys som nyligen presenterades.

Mer hållbara kor – viktigt avelsmål

5 juni, 2001 - SLU

Hög mjölkproduktion är ett viktigt mål inom koaveln, men det finns ett dilemma – högmjölkande kor blir sällan gamla, eftersom de ofta har sämre fruktsamhet. Anki Roxström från SLU har undersökt möjligheten att hantera detta ogynnsamma genetiska samband i avelsarbetet. I sitt doktorsarbete
visar hon hur den centrala ko-databasen kan utnyttjas i avel för en mer hållbar svensk mjölkko.

Miljöinvesteringar inom skogen ofta lönsamma

5 juni, 2001 - SLU

Skogsindustrin står för 20-25 procent av de totala investeringarna i svensk industri. Det innebär att skogsindustrins investeringar är mycket viktiga för Sveriges ekonomiska utveckling. Frivilliga investeringar för förbättrad miljö visar sig ofta vara ganska lönsamma för företagen, om dessa medför att de kan ta ut högre priser.
Det framgår av Tommy Lundgrens avhandling vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå.

Nordisk vetenskaplig kongress om hud- och könssjukdomar

5 juni, 2001 - Göteborgs universitet

7 – 10 juni 2001 hålles kongressen 229th Nordic Congress of Dermatology and Venereology2 på Svenska Mässan i Göteborg. Anordnare är Nordisk dermatologisk förening och mer än 350 hudläkare från Norden deltar.

Nytt behandlingsalternativ vid livshotande reumatisk sjukdom

5 juni, 2001 - Göteborgs universitet

Systemisk lupus erythematosus, SLE, är en reumatisk sjukdom som ofta drabbar livsviktiga organ. Idag behandlas svåra fall, där njurarna skadats, med preparat som kan ge allvarliga biverkningar.
I en studie vid Göteborgs universitet har forskare funnit ett nytt behandlingsalternativ.

En epidemi av glutenintolerans

5 juni, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 8 juni försvarar Anneli Ivarsson, Umeå universitet, en avhandling om den epidemi av glutenintolerans som drabbade Sverige i mitten av 1980-talet, när förekomsten ökade från 1 per 1 000 födda till 4 per 1 000.

Instituten för avancerade studier har en viktig roll

5 juni, 2001 - Uppsala universitet

Förändringar inom olika vetenskapsområden skapar behov av nya mötesplatser över ämnes- och nationsgränser. Vid en internationell konferens i Uppsala den 7 juni kommer man att diskutera den viktiga rollen för instituten för avancerade studier.

Tomträtten ett samhällsbyggarprojekt

1 juni, 2001 - Stockholms universitet

När finansminister Bosse Ringholm i höstas anmälde att han ville friköpa sin tomträtt i Enskede lär hans partivän från början av förra seklet, Carl Lindhagen, ha skrattat i sin grav. Lindhagen var den främste förkämpen för tomträttssystemet i Stockholm och i en av sina många skrifter i ämnet, där han varnade för att ge husägarna rätten att köpa loss sina tomter, jämförde han med om man skulle utforma alkohollagstiftningen så att bara de behövde följa den som ville. Äganderätten var för Lindhagen som ett farligt rus, i ivern att kunna tjäna sig en slant på markvärdestegringen skulle villaägarna glömma det sociala ansvaret. Det var, förklarade Lindhagen bildlikt, äganderättens höga alkoholhalt som gjorde den farlig, och när nu även nykteristen Ringholm föll för den borgerliga stadshusmajoritetens lockelser verkar det som om han fick rätt till slut.