Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Effektivare vaccin mot allergi och infektion

22 november, 2000 - Göteborgs universitet

Vacciner mot infektionssjukdomar kan bli mer effektiva. Det kommer
eventuellt i framtiden att bli möjligt att tillverka en ny typ av vaccin
som förhindrar eller botar allergier. I bägge fallen handlar det om att
påverka immunförsvaret i slemhinnorna.

Tumör förutsätter nybildning av blodkärl

22 november, 2000 - Göteborgs universitet

Professor Judah Folkman formulerade tidigt hypotesen att nybildning av
blodkärl är en förutsättning för tillväxt av tumörer. Denna hypotes är nu
allmänt accepterad. I veckan kommer Folkman till Göteborg för att
presentera sin forskning under högtidliga former.

Forskare granskar internationellt miljöarbete

21 november, 2000 - Linköpings universitet

Svenska egenintressen har i hög grad fått styra det miljöbistånd som sedan 90-talets början satsas i de baltiska staterna. Det innebär att miljöfrågor som Sverige varit mindre intresserat av, som rent dricksvatten, hantering av fast avfall samt naturskydd, i stort sett negligeras.

Uppsalastudier om barns och tonåringars matvanor; Tidig bantning riskfaktor för ätstörning

20 november, 2000 - Uppsala universitet

Tonåringars attityder till mat och hur man uppmärksammar barns ätstörningar, är ämnen för två nya Uppsalastudier. Annika Wesslén har gjort en kartläggning av vanliga tonåringars inställning till mat, medan Klara Halvarsson i sin avhandling pekar på flickors tidiga bantning och på hur skolhälsovården skulle kunna fånga upp riskbeteenden.

Samerna i storsamhället: en fråga om kulturmord och glömska!

17 november, 2000 - Göteborgs universitet

Värdegrunden, tematiserad forskning vid GU anordnar den 25-26 november 2000 NORDISK SAMEKONFERENS I GÖTEBORG På Humanisten, Göteborgs universitet, Renströmsgatan 6, sal C430 Skolfolk, forskare, lärarutbildare träffar företrädare för sameorganisationer, Svenska kyrkan mfl för att diskutera samernas situation i storsamhället och samernas roll i skolans undervisning.

Apor styr robotarm med hjälp av signaler från hjärnan

16 november, 2000 - Göteborgs universitet

Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet:
Forskare från Göteborgs universitet har tillsammans med forskare från Duke
University i USA lyckats få apor att styra en robotarm med signaler från
den egna hjärnan. Resultaten är ett steg på vägen mot att hjälpa t ex
totalförlamade patienter att återfå viss funktionsförmåga.

Stort behov av utbildning om kroniska sjukdomar

16 november, 2000 - Linköpings universitet

– Det finns ett stort intresse bland patienter och deras anhöriga av information om kroniska sjukdomar. Det konstaterar Sam Nordfeldt från avdelningen för pediatrik och Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Hälsouniversitetet i Linköping. Han har gjort ett utbildningsmaterial om diabetes som blivit mycket efterfrågat, trots att det för diabetes redan finns en hel del patientutbildning.

Modern svensk sjöfart – en bransch i kris

16 november, 2000 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Den moderna svenska sjöfarten är en bransch i kris. Nedbemanningen på svenskflaggade fartyg har överskridit den gräns där ny teknik inte längre kan ersätta mänsklig arbetskraft. Sjömännen mår allt sämre. Monotoni och tristess som sedan urminnes tider varit en del av arbetet och livet till sjöss, har blivit allt mer framträdande på dagens fartyg i takt med att bemanningen minskats. Att i det läget tala om organisatoriska förändringar i effektiviseringssyfte ombord på fartygen blir därför ihåligt – inte minst ur sjösäkerhetssynpunkt.

Hannar samarbetar i leken om honorna

16 november, 2000 - Uppsala universitet

Ett nära samarbete med släkten ökar chansen att locka till sig honor under leken. Nya rön från bl.a. tre Uppsalaforskare pekar på att den genetiska variationen i den svartvita mannakinens lek är mindre än man trott. Genom ett nära samarbete i leken som lockar honor, försäkrar sig familjen om att dess anlag förs vidare. Resultaten presenteras i dagens nummer av tidskriften Nature.