Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Höga halter tungmetaller i Stockholms vattenområden

9 november, 2000 - Uppsala universitet

Sjöbottnar inom Stockholmsområdet visar fem gånger högre sedimentation av tungmetaller som kadmium, koppar, kvicksilver och bly jämfört med omgivande områden. Martin Lindström har i sitt avhandlingsarbete utvecklat metoder och modeller för att ge en mer tillförlitlig bild av tungmetaller i sjöar.

Tyst epidemi på återtåg: Jodbrist snart under kontroll

9 november, 2000 - Uppsala universitet

När man bygger upp program för jodbristkontroll i världens fattiga
länder, krävs också kostnadseffektiva metoder för att utvärdera insatserna.Uppsalaforskaren Stefan Peterson, som studerat dessa frågor i Tanzania och Centralafrikanska Republiken, föreslår i sin avhandling billiga och effektiva metoder för kontroll av jodbrist. Hans avhandling är ett led i ett långsiktigt forskningsprogram för att avhjälpa de skador som orsakas av jodbrist i bl.a tredje världen.

Student i Luleå polisanmäls för databrott

8 november, 2000 - Luleå tekniska universitet

En student vid Luleå tekniska universitet har polisanmälts för misstänkt databrott. Studenten har med hjälp av s.k. ”lösenordsknäckarprogram” obehörigen fått tillgång till ett stort antal användarkonton i universitetets datornät.

– Vi ser mycket allvarligt på dataintrång. Studenten är polisanmäld och han är tills vidare avstängd från all användning av universitetets datorer, säger Bengt Lennartsson, prefekt vid Institutionen för systemteknik.

Kemi- och mineralforskning i Luleå får 40 miljoner kronor

7 november, 2000 - Luleå tekniska universitet

Ett nytt forskningscentrum till gagn för gruv- och mineralindustrin bildas vid Luleå tekniska universitet. Agricola Research Center finansieras med 25 miljoner kronor av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och 15 miljoner av LKAB, Boliden Mineral AB och MinFo.

– Det är väldigt glädjande för hela universitetet med ett så starkt stöd från en så statusfylld finansiär som SSF, säger rektor Ingegerd Palmér.

Hattmakeri och forskning – liknande lärande

6 november, 2000 - Luleå tekniska universitet

Forskaren Elisabet Jernström, Luleå tekniska universitet, vill ändra på den gamla synen på hur lärande går till i praktiska utbildningar.

– Mina studier visar att lärlingsutbildningar och det lärande som sker mellan mästare och lärling på många sätt går att jämföra med det lärande som sker t ex i forskarutbildning.

Myndigheterna skärper sin tolkning av vad som ska definieras som kärnavfall

6 november, 2000 - SSI

Det kommer att krävas tillstånd enligt kärntekniklagen för införsel och transport av material från utländsk kärnbränslefabrik. Det avfall som uppstår vid behandlingen av materialet får inte slutförvaras i Sverige utan regeringstillstånd. Alternativet är att avfallet återförs till leverantören, d.v.s. till den utländske ägaren.

Att bedöma risken för borrelia genom fästingar

6 november, 2000 - Uppsala universitet

Fästingnymfer är de viktigaste spridarna av borrelia-bakterien, men en rad
andra faktorer som vegetationsperiodens längd, vegetationstyp och mängden
värddjur spelar in när man ska bedöma riskerna för att drabbas av
sjukdomen. Det visar Uppsalaforskaren Hans Mejlon i en ny avhandling.

Sömnsvårigheter ger ökad risk för depression och hjärtinfarkt

1 november, 2000 - Uppsala universitet

Sömnsvårigheter kan bland annat leda till att kvinnor löper ökad risk för
depression och män att dö i hjärtinfarkt. Det visar den studie av närmare
2000 kvinnor och män i Dalarna som Lena Mallon redovisar i sin avhandling vid Uppsala universitet.

Lovord för kompetenscentrum i Linköping

26 oktober, 2000 - Linköpings universitet

”Det är vår enhälliga och djupt kända åsikt att ISIS är ett mycket framgångsrikt kompetenscenter”. Det skriver två internationella utvärderare som tittat på kompetenscentret ISIS vid Linköpings universitet.

Elektronhopp kan styras med rätt belysning

26 oktober, 2000 - Uppsala universitet

Genom att belysa molekyler med ljus av olika våglängd kan man kontrollera
och variera elektronöverföringen mellan molekyler och därmed styra en av de
mest grundläggande kemiska reaktionerna. De resultat som Uppsalaforskaren Mikael Andersson presenterar i sin nya avhandling, har väckt internationellt intresse.