Ett stort problemen vid cellgiftsbehandling av tumörsjukdomar är illamående och kräkningar. I avhandlingen studeras om det finns ett samspel mellan cellgifters giftverkan på odlade celler och olika läkemedel mot illamående och kräkning (antiemetika). För att kunna genomföra studien har flera metoder för att studera celler använts. Ett bildanalyssystem där snabba förändringar av cellernas volym och form på levande cancerceller har utvecklats och utvärderats. Flera metoder för att mäta celldöd och påverkan på celler har också prövats.

Resultaten visar att antiemetika i vissa fall påverkar cellgifternas giftverkan (celldöd, storleksförändringar, jonflöden) på odlade tumörceller. Om detta förhållande gäller också vid cellgiftsbehandling kan detta ha betydelse för hur väl behandlingen lyckas.

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi, samt Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, och har titeln ”Antiemetic drug interference with anticancer drug cytotoxicity”. Svensk titel: ”Antiemetikas interferens med cytostatikas giftighet”.
Disputationen äger rum kl. 09.30 i Sal 244, By 7, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
Fakultetsopponent är professor Curt Peterson, Institutionen för klinisk farmakologi, Linköpings universitet.

Parviz Behnam-Motlagh nås på 090-785 29 81 eller parviz.behnam@medbio.umu.se