I avhandlingen påvisas onormalt höga halter av neuroendokrina peptider och aminer hos råttor med kemiskt framkallad tjocktarmscancer. Det stöder antagandet att dessa ämnen i tarmen är inblandade i uppkomsten av denna cancertyp. Förändringarna verkar föregå själva tumörutvecklingen eftersom de uppträder redan under ett förstadium. Förhållandena vid kemiskt framkallad cancer hos råttor är emellertid skilda från dem som gäller för motsvarande cancerform hos människa. Därför är modellen inte direkt användbar för att studera peptidernas och aminernas roll vid tjocktarmscancer.

Behandlingar med octreotide eller serotonin som enda medel hade ingen effekt på adenocarcinom hos råttor, däremot hade galanin en viss verkan på blodkärlen. Kombinationerna octreotide-galanin, octreotide-serotonin eller galanin-serotonin hade viss effekt men effektivast var trippelkombinationen med samtliga nämnda medel. Tillsammans minskade de volymen och vikten på tumören vilket verkar ha åstadkommits genom påskyndad celldöd, apoptos. Den optimala dosen vid trippelbehandlingen låg mellan 10 och 20 mikrogram per kilo kroppsvikt. Inga uppenbara biverkningar noterades hos mössen under behandlingen.

Avhandlingen har titeln ”The Possible Role of Gut Neuroendocrine Peptides and Amines in the Pathogenesis and Treatment of Colorectal Cancer”.
Disputationen äger rum kl. 10.00, i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
Fakultetsopponent är docent Bodil Ohlsson, Universitetssjukhuset, Malmö.

Basel Sitohy finns på enheten för medicin, tel. 090-785 25 62, e-post: bmzsitohi@hotmail.com