I maj i år bjöd Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, in svenska universitet och högskolor att etablera ett nytt storskaligt tvärvetenskapligt forskningscentrum kring hållbar stadsutveckling. Det ska ske i samarbete med svenska städer och andra investerare, inklusive internationella parter.

– Urbaniseringen är en stark kraft i världen och städer fantastiska livsmiljöer. Men det är dags att ta nya grepp och vidareutveckla staden miljömässigt, tekniskt, socialt, etc. Det behövs nya förhållningssätt och innovationer för hållbar stadsutveckling, säger Mistras VD Ola Engelmark.

Det handlar om ett stort världsledande forskningscentrum. Det bärande temat i utlysningen är: Rethinking sustainable urban development in an era of globalization, resource constraints and climate change.

Enligt planerna ska ett framtida Mistra Center for Urban Futures starta i januari år 2010. Nivån för finansieringen kan vara upp till 15 miljoner SEK för de första två åren och två därpå följande fyraårsperioder kan bli aktuella.

Av sju ansökningar har nu Mistra valt ut tre kandidater som får anslag att gå vidare med sina ansökningar.

Inför förberedelserna till en fullskalig ansökan har Mistra skapat en internationell grupp med experter som ska ge råd och stöd till kandidaterna. Det första mötet mellan Mistras expertgrupp och ansökningsgrupperna sker i samband med the 4th World Urban Forum , en UN Habitat konferens i Kina 3-6 november. Där presenteras de tre kandidaterna på en speciell session under konferensen, idéerna diskuteras och kontakter knyts.

De tre grupperna är:

•The Göteborg Centre of Excellence on Sustainable Urban Futures från Chalmers och Göteborgs universitet
•An International Centre for Urban Transformation från KTH
•Urban Transformation for a Sustainable Future från Lunds universitet

I förslaget från Göteborg föreslås forskningen koncentreras kring:
•Hållbara urbana processer och markanvändning
•Socioekonomisk och kulturell anpassning och förändring
•Hantering av komplexa urbana sammanhang samt urbana ledningssystem

I KTH-förslaget står följande områden i centrum:
•Ekosystem och infrastruktur
•Konsument- och producentuppträdande samt
•Ledningssystem och institutioner

Förslaget från Lund identifierar som centrala forskningsområden:
•Drivkrafter för förändring
•Urban miljö och urbana livsformer av hög kvalitet samt
•Hållbara urbana system

Samtliga förslag bygger på ett nära samarbete mellan forskargrupper, städer och byggbransch. Dessutom sker samarbete mellan olika länder.

Ola Engelmark
VD
ola.engelmark@mistra.org
Tel: 08-791 10 24
Mobil: 070-643 33 66

Anna-Karin Engvall
Kommunikationsansvarig
annakarin.engvall@mistra.org
Tel: 08-791 10 27
Mobil: 0707-32 30 07