Att låta tiden gå så att polisärendet blir tillräckligt gammalt för att kunna avskrivas, eller att ge sken av att mer händer än vad det verkligen gör. Det är två strategier som används inom Polisen för att hantera den höga arbetsbelastningen, enligt ny forskning från Göteborgs universitet.

– I princip alla offentliga verksamheter tycks vara överbelastade med mer att göra än vad de egentligen kan hantera. En särskild utmaning för Polisen är att det inte går att skriva av ärenden på grund av att det är för mycket att göra – det är olagligt. Därför behöver Polisen hitta strategier för att lösa dilemmat, säger Andreas Liljegren, organisationsforskare och docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

I studien har han undersökt hur Polisens utredningsenhet i en av Sveriges storstäder hanterar överbelastningsproblemet. Resultatet visar att det finns två processer igång för att hantera situationen: begränsning av arbetsbelastningen genom att avskriva ärenden, och att lägga ärenden på hög i väntan på handläggning.

Enligt studien finns flera skäl att låta ärenden vänta. Det kan exempelvis ge sken av att mer händer i utredningarna än det faktiskt gör. Att lägga ärenden på hög innebär också att de blir enklare att skriva av i ett senare skede.

– Då kan bevisningen ha försvagats, vittnen har kanske inte en lika tydlig bild av händelseförloppet och teknisk bevisning kan ha gått förlorad, säger Andreas Liljegren.

Att offentliga verksamheter fungerar på det här sättet kan vara något att moralisera över, men Andreas Liljegren menar att verksamheter som till exempel Polisen inte har något val. Glappet mellan uppdragsgivarnas ambitioner för verksamheten och de resurser som tillsätts är helt enkelt för stort.

– För att handskas med överbelastningsdilemmat behöver verksamheten vara kreativ, annars går den under. I grunden handlar det om ett prioriteringsarbete för att systemet ska kunna upprätthållas, säger han.

FAKTA OM STUDIEN
Studien ”The police and ‘the balance’—managing the workload within Swedish investigation units” publicerades tidigare i år och är en fallstudie av Polisen och inkluderar intervjuer med tjänstemän och fokusgrupper, observationer och dokumentanalyser. Studien beskriver och analyserar hur polisens utredningsverksamhet agerar för att undvika att bli överbelastade. Studiens resultat är publicerat i den vetenskapliga tidskriften Journal of Professions and Organization

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Liljegren, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet, telefon 070–913 7019, andreas.liljegren@socwork.gu.se

Jenny Meyer
Kommunikatör
Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet
Telefon: 070–526 1430
E-post: jenny.meyer@socwork.gu.se