Beroende på projektets uppgift lämpar sig det ena eller andra
kommunikationssättet bäst. Vilket som är lämpligast kan också variera i
olika faser av projektet. Att hitta en strategi för kommunikationen är en
viktig uppgift, inte minst för ledningen. Det gäller att ta tillvara
projektdeltagarnas gemensamma engagemang, men också deras olikheter.

Den avgränsade dialogen fokuserar på utveckling. Projektgruppen vill hitta
öppningar, nya sätt att arbeta över gränser etc. Deltagarna vill utbyta
erfarenheter och lära sig av varandra. Genom att i projektgruppen
systematiskt bearbeta område efter område förs projektet framåt. Den
avgränsade dialogen skapar förutsättningar för en djupare dialog.

Det vidöppna samtalet är mer framtidsorienterat. Projektgruppen arbetar för
att skapa en gemensam framtid. Kommunikationen är bred, öppen och går inte
på djupet. Olika intressen ställs inte mot varandra utan en viss otydlighet
är accepterad. Projektgruppen behövs för att behålla projektdeltagarnas
olika engagemang.

I avhandlingen studeras två mycket olika men framgångsrika projekt. I det
ena fallet rör det sig om att i samverkan effektivisera rehabiliteringen av
människor med missbruksproblem (den avgränsade dialogen). I det andra
fallet gäller det att via en spännande ombyggnad åstadkomma ett nytt hus
för konstnärliga aktiviteter – Kulturprojektet Röda Sten (det vidöppna
samtalet).

Ewa Wikström arbetar som forskare och lärare på Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet. Hon verkar tillsammans med ett tiotal andra lärare
och forskare i en grupp som har intresserat sig för frågor kring
strukturella omvandlingar inom privat och offentlig sektor. Olika typer av
projekt kan ses som ett sätt att pröva nya arbetsformer.

Publikationer:
Wikström, E., 2000, Projekt och produktiv kommunikation. En studie om
sammanhållande dynamik, Göteborg: BAS.

Wikström, E., m fl, 1998, Flerpartssamverkan i missbruksvården –
Försöksprojekt i Umeå, Kristianstad och Göteborg, Kommunforskning i
Västsverige, Göteborgs universitet, Bokförlaget Bas.

Wikström, E., 1995, Organiserande och dialog – Engagemang och möten mellan
människor i kommunal verksamhet, Göteborg: BAS.

Tid för disputation: fredag 15 december kl 13.00
Plats: SEB-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Ewa Wikström
Avhandlingens titel: ”Projekt och produktiv kommunikation – En studie om
sammanhållande dynamik”

Välkommen!

För ytterligare information kontakta: Ewa Wikström, telefon 031-773 4489,
e-post Ewa.Wikstrom@mgmt.gu.se, mobil 0707-307888

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851