Hur går det till när bakterier och andra mikroorganismer gör oss sjuka? Avhandlingen söker svaret på den frågan genom att studera s.k. virulensassocierade gener. Dessa gener styr produktionen av proteiner som är mycket viktiga för växelspelet mellan mikroorganism och värd.

Bakteriers sjukdomsframkallande egenskaper ligger i deras förmåga att framställa giftiga ämnen, toxiner. I avhandlingen studeras ett sådant exempel: det celldödande ClyA-proteinet. Det kan förstöra vissa av kroppens celler, t.ex. röda blodkroppar, genom att ”borra hål” i deras membran. De viktigaste upptäckterna i avhandlingen är:

— att den gen som som kodar för ClyA återfinns hos de flesta kolibakterier (Escherichia coli), även i de stammar som inte är sjukdomsframkallande. Bakterierna producerar dock mycket små mängder av ClyA.

— att H-NS, ett DNA-bindande protein som finns i många bakterier, förhindrar bildningen av ClyA hos kolibakterierna. Dessutom utpekas fler proteiner som påverkar mängden producerat ClyA och

— att ClyA-proteinet dessutom bildas i de Salmonella-bakterier som orsakar tyfoidfeber.

Dessa grundforskningsresultat kommer på lång sikt hjälpa oss att bättre förstå hur mikrober interagerar med sin värd och vad som styr bakteriers förmåga till kolonisation och tillväxt.

Avhandlingen har titeln ”Global regulators involved in silencing and expression of the ClyA cytotoxic protein in Escherichia coli”. Svensk titel: ”Globala regulatorer inblandade i repression och uttryck av det cytotoxiska ClyA-proteinet i Escherichia coli”.
Disputationen äger rum kl 10.00 i Major Groove, byggnad 6L, NUS.
Fakultetsopponent är professor Karin Schnetz, Universitetet i Köln, Tyskland.

Marie Westermark är uppvuxen i Skellefteå och finns vid Inst. för molekylärbiologi, tel. arb 090-7856734. E-post: marie.westermark@molbiol.umu.se