Riksantikvarieämbetet har beslutat hur forsknings- och utvecklingsmedlen för 2019 ska fördelas. Totalt handlar det om 20,5 miljoner kronor som fördelas till området kulturarv och kulturmiljö, samt till de centrala museerna.

Omkring 16,5 miljoner kronor fördelas till projekt inom kulturarv och kulturmiljö. Flera av de beviljade projekten har klimat och hållbarhet i relation till kulturarvet som tema. Ett exempel är ”Nätverk för övervakning av klimatändringarnas effekter på Sveriges kyrkor”, ett annat ”Fading Heritage A Predicative study of the deterioration of organic material”, liksom ”Biobaserade byggnadsmaterial förr och nu”.

Även andra teman finns förstås representerade inom vitt skilda ämnesområden relaterade till kulturarv och kulturmiljö. Ett projekt handlar till exempel om ”Restaurering och bevarande av tidiga betongkonstruktioner”.

− Flera av de beviljade projekten är fortsättningsprojekt. Utrymmet för nya projekt har vi i år fått begränsa till projekt som syftar till att bygga upp nätverk inom kulturarv och kulturmiljö, säger Hedvig Schönbäck, handläggare vid Riksantikvarieämbetets FoU-kansli.

Forskning vid de centrala museerna

När det gäller anslaget till de centrala museerna så tog Riksantikvarieämbetet över den uppgiften från Kulturrådet 2018 och bidraget går till forskning och utveckling med inriktning på museernas samlingar och/eller förmedlande verksamheter. Fyra miljoner kronor fördelas till fem olika projekt

Det handlar bland annat om en ansökan från Statens museer för världskultur som rör återlämnande av föremål till yaquifolket i Mexiko: ” Fallet yaqui: repatriering ur flera perspektiv” och renässansmåleri i Nationalmuseum ”Italienskt måleri i Nationalmuseum: marknad, musealisering, materialitet”. Övriga tre projekt tar upp flykten från Baltikum 1943–1944, samisk historia i Syd- och Mellansverige och musikscenen i Sverige under 1960- och 1970-talen.

Fakta Forsknings- och utvecklingsmedel 2019

Inför år 2019 kom det in ansökningar om totalt 25 194 035 kronor. Beslutet som fattades 17 december fördelar 16 622 003 kronor till 24 projekt inom kulturarv och kulturmiljö och 4 030 204 kronor till fem projekt från de centrala museerna .

De beviljade projekten för kulturarv och kulturmiljö följer Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017–2021 för kulturarv och kulturmiljö som syftar till att stärka, bredda och vidareutveckla kunskapsuppbyggnaden inom området.

Läs mer om Riksantikvarieämbetets arbete med Forskning och Utveckling

Kontakt:
Hedvig Schönbäck, handläggare, 08-5191 82 57 hedvig.schonback@raa.se
Jennifer Martin Schuch, handläggare, 08-5191 85 32, jennifer.martin.schuch@raa.se
Emil Schön, pressansvarig, 08-5191 80 07, emil.schon@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Emil Schön, pressansvarig, 08-5191 80 07, emil.schon@raa.se