En beskrivning av sprickornas geometri och deras fördelning i bergmassan är viktig för att så långt det är möjligt kunna
anpassa injekteringen (av tätningsmedel) efter de rådande
förutsättningarna. Åsa Franssons arbete på Geologiska
institutionen, fokuserar främst på metoder som geologisk
kartering och tolkning av hydrauliska tester i borrhål.

Med hydrauliska tester mäter man effekten av en
kontrollerad störning av grundvattnet, utifrån vilken man
sedan uppskattar de hydrauliska egenskaperna hos
bergmassan. En viktig testparameter är den hydrauliska
sprickvidden, eftersom en sprickas vidd påverkar
injekteringsmedlets inträngning. Metoden ger en beskrivning
av bergmassan framför tunnelfronten vid byggnation av en
tunnel. Den relativt korta tidsåtgången är bra då det ofta
finns behov av snabba beslut. Detta medför även att flera
tester kan genomföras, vilket är lämpligt med tanke på
bergmassans heterogenitet.

Arbetet förväntas kunna förbättra tolkningen av de
vattenförlustmätningar som redan utförs i samband med
injekteringsarbeten och den karakteriseringsmetodik som
presenteras skall vara till hjälp för utformning av
undersökningar och injekteringsdesign.

Projektet har samarbete med den injekteringsforskning som
pågår vid Institutionen för jord- och bergmekanik, Kungliga
tekniska högskolan. Åsa Fransson disputerade med
avhandlingen ”Characterisation of fractured rock for grouting using hydrogeological methods ” den 6 juni vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

För mer information kontakta Åsa Fransson 031-772 20 57,
frans@geo.chalmers.se

Presskontakt:

Mia Halleröd Palmgren

Telefon:

031-7723252

Mobil:

0721-513512