En främmande art som lyckats etablera naturliga bestånd i våra vattendrag är den amerikanska bäckrödingen. De flesta bestånden tycks återfinnas i Bergslagen, norra Dalarna och upp genom inlandets barrskogslandskap.

Bäckrödingens habitatkrav och livshistoria påminner i mångt och mycket om vår inhemska öring. I framförallt små vattendrag tycks bäckrödingen kunna tränga undan öringen. Detta verkar vara fallet i kalla bäckar med hög grad
av inströmmande grundvatten. Bäckrödingen anses också tåla försurning bättre än vår inhemska öring. Det finns alltså mycket som talar för att bäckrödingen är en allvarlig konkurrent till öringen i små vattendrag.

Vattenbruksinstitutionen vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå kommer nu under en tvåårsperiod att studera ekologin hos bäckrödingen och dess inverkan på inhemska fiskarter, vilket kan bidra till en bedömning av
de ekologiska och genetiska riskerna med de avsiktliga introduktioner av den amerikanska bäckrödingen som har gjorts. Allmänt sett är genetiska konsekvenser av artintroduktioner dåligt kända. Ett viktigt mål är också att
identifiera de ekologiska faktorer som begränsar förekomsten av den introducerade bäckrödingen.

Studien kommer att bedrivas i Ammerådalen i Jämtland och finansieras av Stiftelsen för Oscar och Lili Lamms minne.

Mer information: Fredrik Nordwall, institutionen för vattenbruk, SLU, Umeå,
tel 090–786 76 79. Mobiltel 070-341 72 39.
E-post: Fredrik Nordwall

Presskontakt:

Magnus Nelin

Telefon:

018-67 26 08

Mobil:

073-807 88 90