Syftet med avhandlingen var att undersöka samband mellan whiplash-skada och risk för framtida besvär samt om faktorer som ålder, kön, placering i bilen och typ av kollision påverkar risken att få whiplash-skada. Man ville också se om typ av kollision, initial nacksmärta, whiplash-skadans svårighetsgrad och olika psykologiska faktorer kunde förutsäga nacksmärta vid olika uppföljningstillfällen över en tvåårsperiod.

I en första studie jämfördes 436 personer, varav 232 rapporterat whiplash-skada, med en kontrollgrupp om 3688 personer som aldrig varit med om någon bilolycka. Sju år efter bakvagnskollisionen fick alla deltagare besvara ett frågeformulär som handlade om allmänna hälsorelaterade besvär, såsom nackbesvär, huvudvärk och ländryggsbesvär. Resultaten visar att bakvagnskollisioner som resulterar i whiplash-skador har en avsevärd inverkan på framtida besvär, lång tid efter olyckan. Risken för framtida nackbesvär är tredubblad hos personer med whiplash-skada jämfört med dem som aldrig varit med om bilolycka, en riskökning som inte kan påvisas hos personerna som inte rapporterat whiplash-skada i samband med kollisionen.

I den andra studien deltog 7120 personer som hade färdats i en bil med trafikförsäkring i Folksam och som hade varit med om en bilolycka som resulterat i att någon i bilen hade skadat sig. Ungefär 70% av alla personskadorna var whiplash-skador. Risken för whiplash-skada var generellt högre för kvinnor och var dubbelt så stor vid bakvagnskollision jämfört med sidokollision. Risken var också högre för passagerare i framsätet än i baksätet, och då hade förare dubbelt så stor risk för whiplash-skada. 2280 av personerna med whiplash-skada följdes upp under en tvåårsperiod. Individer som hade en hög smärtintensitet från början hade en mycket stor risk att ha nacksmärta även efter två år. Whiplash-skadans svårighetsgrad, psykologiska faktorer samt om man var kvinna var också betydelsefulla risk faktorer för att få långvariga besvär.

Avhandlingens titel: On associations between different factors and whiplash injury. Epidemiological studies on risk of initial and future complaints.

Disputation: Fredagen den 25 januari 2002, kl. 9.15. Nanna Svartz auditorium, Karolinska Sjukhuset, Stockholm.

För mer information, kontakta Anita Berglund, Institutionen för klinisk neurovetenskap, tfn 08-692 2250, mail anita.berglund@cns.ki.se

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om