En riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon skulle kunna ge säkerhetsvinster och minska antalet trafikolyckor. Utbildningen som prövades vid en fallstudie visade att egna upplevelser av praktiska moment gav mer insikt i egen och andra trafikanters sårbarhet, och att hastighet och avstånd spelar roll.

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF har i samarbete med andra organisationer genomfört en riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon. Syftet var att undersöka hur en riskutbildning påverkar förarens riskmedvetenhet och se om det leder till reflektion över sin egen attityd och eget beteende kopplat till trafiksäkerhet.

– En utbildning som innehåller praktiska moment om hur man själv hanterar risker ger upplevelser av sårbarhet. Det kan leda till att föraren blir mer medveten om vikten av rätt hastighet och att hålla avstånd. Om det påverkar beteendet skulle det sannolikt innebära sänkta hastigheter och bättre avståndshållning. Skulle yrkesförarna dessutom påverka andra medtrafikanter skulle det i sin tur kunna leda till ett minskat antal olyckor, säger Christina Stave, forskare vid VTI och medförfattare till rapporten om studiens resultat.

Riskutbildning även för körkort för tunga fordon

Idag finns riskutbildning endast för de som tar körkort för motorcykel och personbil. Men förarna som deltog i NTF:s riskutbildning var överens om att det finns ett stort behov av riskutbildning även för de som tar körkort för tunga fordon. Flera menar att en riskutbildning med praktiska moment borde finnas med i YKB, yrkesförarkompetensutbildningen. Skulle dessutom även de som tar körkort för motorcykel och personbil få lära sig mer om tunga fordons krafter, stoppsträckor, bromsfunktion, döda vinklar och platsbehov skulle det sannolikt leda till ett bättre samspel i trafiken och minskat antal olyckor.

Deltagarna i studien uppgav att det viktigaste i utbildningen var de praktiska momenten. Yrkesförarna tog med sig erfarenheter från halkbanan, där de fick uppleva att några få km/h kan vara avgörande för att klara av en kurva vid halt underlag. Likaså fick de uppleva effekterna av att hålla för kort avstånd till framförvarande fordon.

– I utbildningens gruppdiskussioner framkom även det stora ansvar som vilar på köpare av transporter. Även åkeriägarna har ett stort ansvar när det gäller att underlätta för förarna att kunna köra trafiksäkert. Det behövs en god säkerhetskultur inom organisationen där förarna ges möjlighet att prioritera säkerheten, säger Christina Stave.

Mer om studien

Projektet ”Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon – fallstudie av effekter” har bedrivits under år 2019, finansierat av Trafikverket Skyltfonden. NTF har genomfört projektet i samarbete med Stora Holm Trafikövningsplats, VTI och Sveriges Åkeriföretag.

Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon

Ytterligare information

Christina Stave, VTI, 031–750 26 01, christina.stave@vti.se

Malin Lundgren, projektledare NTF, 0709–967616, malin.lundgren@ntf.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg och Lund.

Presskontakt:
Kommunikatör i tjänst
Telefon:
013-20 40 00
Epost:
kombi@vti.se