Det är Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik vid universitet som har utsett Rune Brandinger. I fakultetsnämndens motivering heter det bland annat:

”Under åren som verkställande direktör för Södra skogsägarna 1986-1993 initierades Södras forsknings- och utvecklingsverksamhet, vilket gav upphov till starten av det som benämns Skog- och träprogrammet vid Växjö universitet. Under denna period var Brandinger också med i styrelsen för Högskolan i Växjö och hans medverkan vid upp-byggnaden av detta program var utomordentligt betydelsefullt.”

Skog- och träprogrammet är en i Sverige unik satsning och är idag ett strategisk forsknings-område vid universitetet med målet att stimulera och stödja skogs-, snickeri- och byggin-du-strins utveckling i södra Sverige. Inriktningen är produktion, formgivning, produktutveckling och marknadsföring av trä och träbaserade produkter.

Programmet som också benämns Wood Design and Technology (WDAT) ska medverka till ökad användning av trä i konsumentprodukter och byggande samt till nya produkter och till högre förädlingsvärden för trä.

WDAT-programmet har skapats och leds av svenska staten samt skogs- och träbranschen i Götaland, vilka som beställare och finansiärer har givit Växjö universitet i uppdrag att genomföra programmet.

Promotionen av den nya hedersdoktorn kommer att ske vid universitetets årshögtid lördagen den 8 februari 2003.

För ytterligare upplysningar kontakta gärna Håkan Jalling, informationschef, 070-660 64 33
eller Jerker Persson, pressansvarig, 070-572 26 56