Trots att skandinaviska länder betraktas som några av de säkraste i världen när det handlar om barnafödande, tycks säkerheten minska. En ny avhandling av Maria Rönnerhag på Högskolan Väst fokuserar på att utveckla kunskap om säkerhet i relation till barnafödande utifrån nyblivna mödrars- och vårdpersonals perspektiv.

Det har uppmärksammats brister hos tillsynsmyndigheter men också i media. Detta ville Maria Rönnerhag ta reda på mer om. Maria Rönnerhag har varit doktorand i hälsovetenskap vid Universitetet i Söröst, Norge och är till vardags universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskap vid Högskolan Väst. Avhandlingens titel är Safe Maternity Care: The perspectives of childbearing women and Healthcare professionals

Intervjuer med mödrar
Individuella intervjuer med nyblivna mödrar och en intervention med fokusgrupper för vårdpersonal genomfördes.

– Resultatet visar att säker vård för de nyblivna mödrarna innebar en upplevelse av att vara informerade, involverade och guidade genom förlossningen, säger Maria Rönnerhag.

Interventionen innebar att vårdpersonal i fokusgrupper gemensamt analyserade och reflekterade över incidenter som rapporterats till tillsynsmyndighet. En incident inträffar när något i vårdprocessen har fallerat, exempelvis övervakning, observationer, teknik och avvikelser från riktlinjer, men även bristande kommunikation, information och samarbete kan vara en orsak.

Teamarbete i fokus
Vårdpersonals syn på säker vård framhåller betydelsen av ett kompetent teamarbete, innefattande såväl samarbetet mellan kvinnan och vårdpersonal som mellan barnmorska, läkare och undersköterska. Det framkom att bristande säkerhet kan bero på otillräckliga resurser i form av ekonomiska medel och tillgång på vårdpersonal.

Andra aspekter på säker vård var relaterade till riskbeteende och möjligheten för vårdpersonal att arbeta evidensbaserat.

Det framgick även att ledarskapet har betydelse för teamets kompetens och samarbete.

– Resultaten indikerar att det behövs strategier för att stärka förtroende och tillit, vilket är en förutsättning för att kunna ge trygg och säker vård, säger Maria Rönnerhag.

Kontakt: Maria Rönnerhag, maria.ronnerhag@hv.se , 0739-01 34 48

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt:
Anna Hallberg
Telefon:
0733-97 50 92
Epost:
anna.hallberg@hv.se
Presskontakt:
Maria Derner
Telefon:
0739-01 33 06
Epost:
maria.derner@hv.se
Presskontakt:
Anna Tanderud
Telefon:
0733-97 50 23
Epost:
anna.tanderud@hv.se
Presskontakt:
Stefan Kudryk
Telefon:
0739-01 34 55
Epost:
stefan.kudryk@hv.se