Syftet med avhandlingen har varit att studera om och hur professionella inom så olika områden som medicin, förskola och skola utvecklar kompetens genom fokussamtal om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

– Jag har intresse av att veta hur yrkesgrupper kommunicerar sin kompetens i samhället. Mitt intresse beror på att jag som utbildare möter studenter, kollegor och föräldrar som undrar hur yrkeskunnande når elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, säger Lena Geijer.

Lena Geijer har gjort ett 40-tal intervjuer med yrkesföreträdare för vård, förskola och skola i fokussamtal, dvs. gruppsamtal där olika parter kommer till tals. I samtalen fokuserar parterna på en gemensam fråga om t.ex. läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Lena Geijer visar i sin avhandling att gruppsamtal mellan företrädare för olika yrken leder till en förändrad syn på kompetens. Genom samverkan med andra discipliner utvecklar professionella yrkesutövare en fördjupad förståelse och vilja till omdefinition av tidigare handlingar. Man börjar tala med varandra på ett annat och bättre sätt. Avhandlingen visar att när de professionella yrkesutövarna ser konsekvenserna av den transprofessionella kommunikationen via fokussamtal, dokumenterar man lärande som leder till kompetensfördjupning och ändrar verksamheter.
– Vi får ut för lite av vår kompetens därför att vi inte sätter ihop den till en helhet, säger hon och hoppas att hennes avhandling kommer att användas för kompetensutveckling i organisationer, i skolan, i lärarutbildningen och näringslivet.

Doktorsavhandlingens titel: Samtal för samverkan. En studie av transprofessionell kommunikation och kompetensutveckling om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Disputationen äger rum fredag 21 februari kl. 13.00 i Aula Konradsberg, Lärarhögskolan, Konradsbergsatan 7A. Opponent är professor Mikael Alexanderson, Luleå tekniska universitet.

Lena Geijer kan nås på tfn 08 737 98 59, eller e-post lena.geijer@lhs.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: