Projektet har haft som mål att utveckla bättre idrottsspecifika tester, s.k. fälttester. Syreupptag och pulsfrekvens har sedan tidigare varit möjliga att mäta under fälttester med hjälp av en bärbar s.k. ergospirometer. Då har det emellertid varit svårt att veta var idrottaren har befunnit sig och hur snabbt han/hon har rört sig, t.ex. i skogen.

En bärbar satellitnavigator (GPS) är inte är större än en mobiltelefon och kan mäta både hastighet och position. För att öka precisionen på mätningarna finns ett markbundet korrigeringssystem, s.k. differentierat GPS (dGPS). Det övergripande målet med avhandlingen var att studera om dGPS-data om hastighet och position i kombination med ergospirometerdata om syreupptag och puls kan användas för mer detaljerad analys av de fysiska krav som ställs på orienterare och längdskidåkare under idrottsutövandet.

Med kombinationen ergospirometer och dGPS kunde hastighet, syreupptag och hjärtfrekvens studeras i detalj under olika delar av en orienteringsbana, eller ett längdskidåkningsspår. Tekniken gjorde också att man kunde se var en orienterare sprungit i terrängen och därigenom också analysera ev. misstag i orienteringen.

I förlängningen kan den här kombinerade tekniken kanske också användas för studier av prestationsförmåga utanför idrotten. Exempelvis borde prestationsförmåga vid fysisk aktivitet hos patienter med exempelvis lungsjukdom eller hjärt-kärlsjukdom vara av intresse.

Avhandlingen har titeln ”Metabolic Gas Measurements and dGPS in Orienteering and Cross-Country Skiing”. Svenk titel: ”Ergospirometri och dGPS i orientering och l√§ngdskid√•kning”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, Norrlands Universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Bengt Saltin, Copenhagen Muscle Research Center, Köpenhamn.

Peter Larsson kommer från Skellefteå och flyttade 1990 till Umeå, där han utbildat sig till läkare. Han kan nås på enheten för idrottsmedicin, tel. 090-785 35 79, eller via e-post peter.larsson@idrott.umu.se