En imponerande satsning med mycket hög vetenskaplig kvalitet.” Internationella experter har utvärderat Sveriges största forskningscenter inom livsvetenskaper, SciLifeLab. Experterna ger högt betyg, men förbättringsområden pekas också ut. Bland annat bör SciLifeLab bättre leva upp till målet att vara en nationell resurs.

Två internationella expertpaneler har på Vetenskapsrådets uppdrag utvärderat forskningscentret SciLifeLab. Panelernas bedömning är att centret är en imponerande satsning och har stor potential att bli världsledande inom livsvetenskaperna.

– Expertpanelerna anser att den vetenskapliga kvaliteten inom SciLifeLab är mycket hög, säger Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet. De menar att det är imponerande att SciLifeLab har lyckats åstadkomma så pass hög kvalitet på så kort tid.

Samtidigt menar panelerna att SciLifeLabs organisation och styrning behöver bli tydligare. Idag är det otydligt var beslut fattas och vem som ansvarar för vad i verksamheten. Utifrån expertpanelernas bedömningar ger Vetenskapsrådet ett antal rekommendationer till regeringen.

– En av Vetenskapsrådets centrala kommentarer är att regeringen måste sätta tydligare mål för SciLifeLab samt att centret behöver förstärka sitt arbete att med att bli en fullt ut nationell resurs för livsvetenskaper, säger Sven Stafström.

FAKTA
SciLifeLab är ett center för forskning inom livsvetenskaperna och ska tillhandahålla teknologi och kunskap av högsta nivå inom storskalig molekylärbiologisk forskning. SciLifeLab bedrivs i samverkan mellan Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet och omsätter ca en miljard SEK årligen. SciLifeLab grundades 2010 och över 200 forskargrupper är anknutna till centret.

Utvärderingen belyser tre områden: SciLifeLabs organisatoriska och finansiella förutsättningar, SciLifeLabs tekniska plattformars vetenskapliga kvalitet och affilierad vetenskaplig produktion, samt SciLifeLabs samhälleliga relevans.

Utvärderingen
Utvärdering av verksamheten vid Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab)

För mer information, kontakta:
För övergripande policyfrågor: Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 161, e-post sven.stafstrom@vr.se

För detaljerad information om utvärderingen och Vetenskapsrådets rekommendationer: Maria Bergström, analytiker Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 226, e-post maria.bergstrom@vr.se

Presskontakt:

Sofia Gunther

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare