Om en simulerad glömskas olika karaktäristika samt dess eventuella påverkan på simulanters faktiska minne har Susanna Bylin skrivit en avhandling i psykologi. I tre experimentella studier har försökspersoner fått läsa en berättelse om en påhittad brottshändelse (våldsbrott) och uppmanats leva sig in i rollen som gärningsman. Därefter har de minnestestats med olika typer av frågor och över olika tidsintervall. En del har testats på vad de faktiskt minns av berättelsen medan andra har ombetts att återge händelseförloppet genom att simulera glömska i syfte att undandra sig skulden för brottet.

Resultaten visar att om man tidigare simulerat glömska för ett brott så minns man genuint sämre vid ett senare minnestest än en försöksperson som inte simulerat tidigare. Däremot verkar det inte spela någon roll för ens faktiska minne om man simulerar vid upprepade tillfällen. När det gäller den simulerade glömskans karaktäristika var det mest framträdande resultatet att försökspersoner simulerar genom att antingen undanhålla eller förvränga information.

Även om man skall vara mycket försiktig med att generalisera avhandlingens resultat till verkliga fall så kan resultaten ändå vara av viss vikt när det gäller förhör och utredningsarbete. Man bör t.ex. vara medveten om att misstänkta som simulerar glömska och som sedan vill berätta sanningen kanske inte minns så bra som de hade gjort om de berättat allt från början. Dessutom verkar människor ha lättare att simulera genom att undanhålla information när de uppmanas berätta fritt men att de hellre förvränger information när de ombeds besvara enstaka frågor.

Doktorsavhandlingen titel: Simulated amnesia for an imaginary crime event: Characteristics and consequences.

Susanna Bylin kan nås på tfn 08-16 39 26, 0708-10 18 96, e-post sbn@psychmax.psychology.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: