Fram till nu har lex Sarah gällt dem som är verksamma inom omsorg om äldre personer och personer med funktionshinder. Från och med 1 juli utvidgas bestämmelserna till att också gälla alla anställda inom SiS och socialtjänsten.

Nya riktlinjer

Granskningsenheten inom SiS har tagit fram riktlinjer för myndigheten. Det är också till granskningsenheten missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden ska rapporteras. Lagen gäller alla anställda men också uppdragstagare och praktikanter.

Syftet med lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till. Det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs inom SiS kommer att fortsätta – det är genom sådant förebyggande arbete man förhindrar att missförhållanden uppstår.

– Det finns inget syndabocks-tänkande kring detta med lex Sarah. Utan tanken är att anställda ska våga påpeka det de uppfattar som missförhållanden. Det är så vi kan bli bättre, säger Åsa Hård af Segerstad.

Rapporterna följs upp

Myndigheten har sedan tidigare interna regler och rutiner för att hantera missförhållanden som rapporteras. Det nya är att det här arbetssättet blir lagreglerat och det tycker Åsa Hård af Segerstad är bra. SiS kommer att följa upp rapporterna enligt lex Sarah i syfte att säkerställa god kvalitet i verksamheten.

– Nu sker massiva informationsinsatser internt kring detta. All vår personal måste känna till vad som gäller och känna sig trygga med hur de ska agera. Vi jobbar efter en plan hur vi ska sprida kunskapen, säger Åsa Hård af Segerstad.

SiS blir skyldigt att utan dröjsmål dokumentera, utreda och avhjälpa eller att undanröja risker eller ett missförhållande. Om missförhållandet är allvarligt ska granskningsenheten snarast anmäla det till Socialstyrelsen.

Frågor:
Åsa Hård af Segerstad, chefsjurist SiS
08-453 40 04, 070-561 30 71