Syftet med studien var att undersöka attityder och förhållningssätt till att arbeta i vården och synen på yrkesrollen bland nybörjare, studenter, lärare och handledare i sjukgymnastik. För en internationell jämförelse genomfördes en studie av kanadensiska studenter. Att arbeta i privat verksamhet är den mest populära framtida karriären bland studenterna, både i Sverige och i Kanada. Idrottsmedicin, friskvårdscenter och hälsofrämjande verksamheter är också populära framtida yrkeskarriärer. Åldringsvård, psykiatrisk vård och akutsjukvård i offentlig regi är däremot inte önskvärda yrkesområden. De manliga studenterna föredrar att äga en privat klinik, medan kvinnorna föredrar anställning i privat regi. Männen föredrar arbete med idrottsmedicin och friskvård oftare än kvinnorna.

Lärarna upplever konkurrens från andra yrkesgrupper som därmed hotar sjukgymnasternas ställning i vården. Snabba samhällsförändringar och en konservativ yrkeskår är andra hot. Nya yrkesroller och arbetsområden, som konsultverksamhet, forskning och deltagande i samhällsplanering, är enligt lärarna nödvändiga för yrkets fortlevnad. Ett vanligt förhållningssätt är att om fler män kommer in i yrket skulle sjukgymnasternas status och löner höjas medan kvinnor behövs för ett omhändertagande och empatiskt arbetssätt i vården. Detta tyder på ett traditionellt sätt att tänka om män och kvinnor. Handledarna upplever stor stress i den omvandlingsprocess som vårdorganisationen genomgår. Vidare anses makthierarkin i vården vara hindrande för yrkesutvecklingen.

Att unga studenter i dagens vårdutbildningar inte vill arbeta i den offentliga hälso- och sjukvården bör betraktas som ett oroande tecken. Hur kommer den politiska målsättningen om vård på lika villkor att gestalta sig i framtiden om privata alternativ blir allt vanligare? Könsskillnaderna består av skillnader i yrkespreferenser och karriärvägar. Den syn som framkom om vad kvinnor och män representerar, kan i förlängningen leda till ojämlikheter i löneutveckling och karriärmöjligheter för kvinnor och män. Ökad kunskap om vårdpersonalens syn på sin yrkesroll och sitt arbete är viktigt för att planera och genomföra en god hälso- och sjukvård, för personalens arbetstillfredsställelse samt för att kunna bedriva vårdutbildning som passar för dagens krav i arbetslivet. Många av dagens vårdutbildningar har genomgått en snabb förändring från yrkesskolor på gymnasial eller postgymnasial nivå till högskoleutbildningar. I dessa utbildningar finns en majoritet av kvinnor både bland studenter och lärare. De har under senare delen av 1990-talet införlivats med de traditionella medicinska fakulteterna där män är i majoritet, både i antal och i maktresurser. Även vårdorganisationen är en könsuppdelad makthierarki och därför var det viktigt att belysa könsaspekter i projektet. Sjukgymnastyrket är ett av dessa yrken, varför sjukgymnaster har studerats i denna fallstudie.

Ann Öhman är uppvuxen i Altersbruk, utanför Piteå. Hon kan nås på tel. 090-786 92 65 (arb.), 090-785 11 87 (arb.) eller 090-19 18 27 (bost.). e-post: ann.ohman@physiother.umu.se

Avhandlingen har titeln ”Profession on the move – changing conditions and gendered development in physiotherapy”. Svensk titel: ”Yrke i rörelse – Ändrade arbetsförhållanden och en könsuppdelad utveckling i sjukgymnastik”.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i Sal B, 9tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Rannveig Dahle, Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23