Sjuksköterskorna har som enda yrkesgrupp inom vården en uttalad, undervisande funktion mot såväl patient som närstående. Madeleine Bergh har i sin forskning funnit att det är stor skillnad på hur olika sjuksköterskor bemöter närstående för att tillgodose deras informations- och kunskapsbehov. Bemötandet kan vara allt från aktivt-reflekterande till passivt-distanserande. Vilken strategi sjuksköterskorna väljer vid bemötandet har betydelse för hur de närstående införskaffar information som de behöver för att kunna ta hand om patienten efter sjukhusvistelsen.

Men Madeleine Bergh visar också att de närståendes förhållningssätt har betydelse. De yngre närstående och närstående med erfarenhet från vården har större möjlighet att erhålla önskvärd information och kunskap, medan övriga lätt åsidosätts.
– Det är viktigt att sjuksköterskorna har förmåga att känna av var den närstående befinner sig kunskapsmässigt, säger Madeleine Bergh.
Hon ser det som naturligt att det här ansvaret vilar på sjuksköterskorna eftersom undervisning utgör ett område som de har formell kompetens inom och därför att de dessutom är de personer som patienten träffar mest under sjukhusvistelsen.

Fotnot
Madeleine Berghs avhandling är framlagd vid Institutionen för Vårdpedagogik, Göteborgs universitet och har titeln ”Medvetenhet om bemötande: En studie om sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i närståendeundervisning”. Den är en del i projektet ”Sjuksköterskans pedagogiska kompetens och funktion i en förändrad vård och utbildningsorganisation”.

För mer information kontakta: Madeleine Bergh, tel 0521-26 42 24, e-post madeleine.bergh@htu.se

Presskontakt:

Anna Hallberg

Telefon:

0520-223152

Mobil:

0733-975092