Eftersom en stor del av den europeiska elen kommer från fossila bränslen kan svensk export av el bidra till minskade CO2-utsläpp i kolkraftverk. Analyser av hela energitillförselkedjor, från naturresurs till el och värme i hus, visar på detta. Befintliga villabebyggelsen har därför en viktig roll för att minska elanvändningen i Sverige. Det visar en avhandling från Mittuniversitetet.

– Ett bättre klimatskal och byte från direktverkande el till fjärrvärme baserad på kraftvärme kan minska primärenergianvändningen med mer än 70 % i en standardvilla från 1970-talet, säger Anna Joelsson. Energieffektiviteten är viktig för att man skall få ut största möjliga nytta av begränsade naturresurser såsom biobränsle.

Hon jämför bland annat olika bränslebaserade energisystem och pekar ut kraftvärmebaserad fjärrvärme och bergvärmepump som särskilt energieffektiva. Dessutom visar analyserna på att konverteringar till alla de studerade systemen är samhällsekonomiskt lönsamma.

När man bygger nya hus har man stora möjligheter att göra dem välisolerade och täta och därmed uppnå ett låga uppvärmningsbehov. Anna Joelsson menar dock att det är viktigt att inte nöja sig med det och då glömma bort tillförselsystemen.

– Ett nybyggt passivhus med fossilbaserad direktverkande el som tillskottsvärme kan medföra högre primärenergianvändning och CO2-utsläpp än ett 70-talshus med ett effektivt biobränslebaserat uppvärmningssystem.

Anna Joelsson vid Mittuniversitetets institution för teknik och hållbar utveckling disputerade nyligen med avhandlingen ”Primary Energy Efficiency and CO2 Mitigation in Residential Buildings”.

Anna Joelsson, telefon 063-16 54 16 eller 070-332 0435. E-post anna.joelsson@miun.se