En fungerade omställningsorganisation kan uppnås genom att kontinuerligt fokusera på att utveckla arbetsmetoder, kompetensnivån hos medarbetarna och tillverkningssystemets stödfunktioner. För att åstadkomma detta föreslår Kaiser en ny metod för analys och effektivisering av omställningsprocesser i tillverkningssystem. Metoden som beskrivs i avhandlingen bygger på ett antal procedurer för strukturerad analys av arbetsmetoder, arbetsorganisation samt effekter på tillverkningssystemets lönsamhet. Omställningseffektivisering och strävan efter korta omställningstider i hela tillverkningskedjan framhävs som ett långsiktigt förbättringsarbete som kan bli den avgörande faktorn för framgångsrik produktion.

Avhandlingen ”Evaluation of resetting performance in cellular manufacturing systems – A structured approach to sustainable improvement of resetting performance ”, försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 20 december kl 13.00 i sal HA2, Hörsalsvägen 4, Chalmers, Göteborg.

Mer information:
Jürgen Kaiser, produkt- och produktionsutveckling, Chalmers tekniska högskola, tel SKF: 031-337 1009, e-post: Juergen.Kaiser@skf.com