Rådet ska följa den vetenskapliga utvecklingen inom UV-området och ska lämna en årlig rap-port om kunskapsläget till SSI.

I rådet ingår tio vetenskapliga experter inom områden som onkologi, dermatologi, oftalmolo-gi, psykologi, strålningsbiologi, fysik etc. Till ordförande har utsetts professor Ulrik Ringborg vid Radiumhemmet i Stockholm.

Bakgrund
Som miljömålsmyndighet och ansvarig för miljömålet Säker strålmiljö är det SSI:s uppgift att se till så att effekterna av UV-strålning begränsas så långt som möjligt. För detta ändamål har SSI fått en förstärkning av budgeten med 6 miljoner kronor per år. Inrättandet av ett veten-skapligt råd är en del i SSI:s arbete med frågor som rör UV-strålning.

Ytterligare information lämnas av
Lars-Erik Holm, generaldirektör, telefon 08-729 71 10

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: