Hossein Sheiban vid Historiska institutionen, Stockholms universitet har nyligen lagt fram sin doktorsavhandling där han behandlar framväxten av den moderna stadsplaneringen i Stockholm under senare hälften av 1800-talet. Den omformades då i ett ekonomiskt och socialt kraftfält, där balansen alltmer försköts åt det sociala. Från att främst ha varit till för att underlätta flödet av varor genom staden övergick stadsplaneringen till att handla om hygien, moral och patriarkal uppfostran av goda medborgare. Ett i huvudsak ekonomiskt perspektiv på staden och planeringen diversifierades och sociala frågor växte fram ur en kommunalpolitik som dominerades av företag och företagare. Arbetarbostadsfrågan blir en nyckel till förståelsen av denna process.

Författaren visar med hjälp av ett rikt och ofta dramatiskt källmaterial hur stadens fysiska och sociala rum formades och förändrades inom loppet av några årtionden.

Doktorsavhandlingens titel: Den ekonomiska staden. Stadsplanering i Stockholm under senare hälften av 1800-talet

Hossein Sheiban nås på tfn 08-16 28 07, e-post hossein.sheiban@historia.su.se

Avhandlingen kan beställas från Arkiv Förlag i Lund, tfn 046-13 39 20, fax 046-13 39 29, www.arkiv.nu

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: