Kollektivtrafiken präglas just nu av att infrastruktur och resurser koncentreras till starka stråk och en strävan efter att vara ett hållbart och attraktivt alternativ till bilen. En aktuell avhandling vid Lunds universitet ger en historisk återblick på kollektivtrafikens utveckling.

Jens Portinson Hylander har studerat hur kollektivtrafiken i Malmöhus län och Skåne har utvecklats under åren mellan 1975 och 2020. Nu disputerar Jens vid Lunds universitet med en avhandling som ger en historiskt grundad förståelse för vårt sätt att se på kollektivtrafiken.

– På 1970-talet betraktade man kollektivtrafiken som ett medel för att motverka avfolkning på landsbygden och slitningar mellan stad och land. De starka stråken har varit en dominerande kraft sedan 1990-talet och präglar nu hur vi ser på kollektivtrafikens uppdrag, säger Jens Portinson Hylander.

Fokus på starka stråk innebär att kollektivtrafiken i första hand ska serva sträckor där det finns en stor efterfrågan, eller många resenärer. I Skåne samverkade ett ökat fokus på starka stråk med en ökad regionalisering och strävan efter integration i Öresundsregionen.

– Starka stråk förändrade bilden av kollektivtrafiken, så att den på ett tydligare sätt betraktades som en viktig motor för regionalekonomisk utveckling. I Skåne har satsningar som Öresundsbron, Citytunneln och utvidgningen av Öresundstågsystemet både bundit samman och expanderat regionen, menar Jens.

Under pandemin har trenden med allt fler resenärer i kollektivtrafiken brutits och kollektivtrafiken är just nu under stark ekonomisk press.

– I tider som präglas av kris tvingas samhällen göra hårdare prioriteringar. Då kan kollektivtrafik med få resenärer ifrågasättas och konflikter mellan vad som uppfattas som effektivt eller rättvist kommer upp i dagen. Om vi förstår de grundläggande värderingar som utformat transportsystemet, som det ser ut idag, förbättras samhällets förmåga att förändra på ett sätt som både uppfattas som rättvist och som gör det möjligt för fler att resa på ett sätt som är långsiktigt hållbart, avslutar Jens.

Jens Portinson Hylander är forskarstudent vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI och vid Lunds universitet, knuten till K2. Fredagen den 21 januari disputerade Jens med avhandlingen Constructing transit corridors – The politics of public transport policy and planning in Malmöhus and Skåne 1970 – 2020.

Kontakt
Jens Portinson Hylander, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI och Lunds universitet
E-post: jens.portinson.hylander@vti.se