Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse har delat ut stipendier till följande kvinnliga forskare vid Stockholms universitet:

Michelle Ariga, som inom sociologi doktorerar på The social construction of membership

Eva Berglund, fil.dr i psykologi med forskningsprogrammet Barns språkutveckling

Linda Grönwall, som i arkeologi doktorerar på Boplatsens betydelse under yngre järnålder

Christina Hedman, som inom tvåspråkighet doktorerar på Dyslexi hos andraspråksinlärare

Mia Hultin, fil. dr i sociologi med forskningsprogrammet Lönerörlighet – förklaringsmekanismer och konsekvenser ur ett könsperspektiv

Sarah Kilito, som inom franska doktorerar på Marockansk litteratur

Jonna Lappalainen, som i teoretisk filosofi doktorerar på Det osägbara i Sören Kierkegaards filosofi

Anita Rönneling, som inom kriminologi doktorerar på Begreppet social marginalisering

Marie Sallnäs, fil.dr i socialt arbete med forskningsprogrammet Privata institutioners etablering på barnavårdsmarknaden

Jenny Säve–Söderbergh, som inom nationalekonomi doktorerar på Löneskillnaden mellan män och kvinnor samt Ekonomiskt risktagande

Enligt stiftelsens bestämmelser kan endast kvinnor vid humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet söka. Företräde ges till doktorander som inte varit antagna till forskarutbildning längre än fyra år respektive till personer som avlagt doktorsexamen mindre än fyra år före ansökningstillfället. Vidare skall särskild vikt fästas vid den sökandes forskningsplaner.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: