Avsikten är att Stockholm år 2004 ska bli platsen för en första paneuropeisk och mångvetenskaplig konferens med forskare och deltagare från hela Europa. Syftet är att stärka den europeiska forskningens konkurrenskraft och att fördjupa banden mellan forskning och samhälle. Konferensen ska behandla en rad vetenskapliga ämnen, som t ex medicin, bioteknik, levnadsvillkor och välfärd, miljö- och klimatforskning, fysik och astrofysik. Man vill även ta upp andra övergripande frågeställningar som forskningsfinansiering och -organisation, forskningsetik och jämställdhetsfrågor och inte minst forskningens relation till samhället.

Förebild från USA
Modellen har hämtats från USA där en mångvetenskaplig konferens i regi av AAAS (American Association for the Advancement of Science, www.aaas.org) årligen samlar över 5 000 forskare, lärare, studenter och journalister kring breda, tvärvetenskapliga frågeställningar i forskningens frontlinje.
Principbeslutet innebär bl a att Vetenskapsrådet kommer att bli centrum i arbetet för att närmare kartlägga de praktiska och ekonomiska förutsättningarna och planera innehåll i samarbete med akademiska institutioner över hela Europa. Närmast ska en projektledare rekryteras. FAS har genom ett planeringsanslag på en miljon möjliggjort den nya tjänsten.
Bakom idén till den nya konferensen står EuroScience (www.euroscience.org), en fristående förening av europeiska forskare som bildats för att främja forskning och för att stärka banden mellan allmänhet och forskare.

Ytterligare information
Tina Zethraeus, projektledare informationsavdelningen, Vetenskapsrådet
08-546 44 123/ Tina.Zethraeus@vr.se

Birgitta Sheppard Nyman, internationell sekreterare, FAS
08-775 40 74 / bsh@fas.forskning.se

* Forskningsforum är ett samarbetsorgan för de övergripande frågorna mellan forskning och samhälle. En av de viktigaste uppgifterna är att främja kontakter och dialog mellan forskare, forskningsfinansiärer och de som använder sig av forskningsresultaten, exempelvis företag, organisationer och allmänhet. I Forskningsforum finns representanter från riksdagspartierna, universitet och högskolor och forskningsfinansiärer. Vetenskapsrådet administrerar verksamheten.

Presskontakt:

Sofia Gunther

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare