För många företag är miljömanagement liktydigt med att införa miljöledningssystem. Företagsekonomisk forskning med miljöinriktning har emellertid visat hur mångfacetterat och komplext arbetet med miljöfrågor i företag i själva verket är. Företagens arbete med frågor om miljö och hållbar utveckling är av strategisk karaktär, vilket innebär att det handlar om att integrera miljöarbetet i företagets övergripande affärsstrategiska arbete samt att förankra miljö som ett av företagets kärnvärden. Avhandlingen visar hur miljökraven successivt blivit mer komplexa för företagen att hantera och hur omsorgen om miljön har kommit att bli en fråga om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Många frågor, många aktörer och många intressen måste hanteras samtidigt genom hela kedjan från producent till slutkonsument.

Avhandlingen visar också på vikten av att företag verkligen tar steget över till konkret handling, trots den komplexa och rörliga målbilden. Hållbarhetsarbete är en kunskapsintensiv och tidskrävande läroprocess och bara genom att agera och utvärdera, lär sig KF och ICA successivt hur de stegvis kan närma sig målet. Studien visar vidare att handeln genom sin centrala position i distributionskanalen agerar som ”grindvakt” och sprider kunskap och krav genom värdekedjan. De egna miljövarumärkena spelar därvidlag en central roll för att kanalisera hållbarhetstänkandet genom hela kedjan. Dessutom finns det utrymme för olika tolkningar av begreppet ”hållbarhet”, vilket möjliggör unika och lokala lösningar. Genom att aktivt driva utvecklingen skapar företagen tolkningsföreträde, d.v.s. genom sin miljövarumärkesstrategi sätter de standards för vad som betraktas som hållbart samtidigt som de har möjlighet att profilera sig gentemot kunderna genom att bygga in unika mervärden i produkterna.

Författaren är verksam inom forskningsprogrammet ekologisk affärsutveckling som bedrivs på Gothenburg Research Institute (GRI) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Tid för disputation: fredag 14 december kl. 13-15
Plats: CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Eva Terrvik
Avhandlingens titel: ”Att kanalisera hållbarhet hur dagligvaruföretag översätter miljökrav till handling. En studie om egna miljövarumärken i dagligvaruhandeln”

Välkommen!

För mer information, kontakta Eva Terrvik, telefon 031-773 5624, e-post eva.terrvik@gri.gu.se

Maria Norrström, Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 600, 404 30 Göteborg, Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247, Fax: 031-773 1402
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851