Under de senaste decennierna har antalet kejsarsnitt ökat markant i Sverige. Samtidigt har den psykiska ohälsan bland kvinnor i fertil ålder ökat, något som fångat Anne-Marie Wangels, barnmorska och forskare vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola, intresse. Tillsammans med kollegor vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lunds universitet har hon gjort en studie bland 6 467 Malmökvinnor.

– Våra studier visar att risken för akut kejsarsnitt ökar signifikant för förstföderskor om kvinnan vid sina kontroller hos mödravården berättat att hon känner sig orolig, stressad eller har sömnsvårigheter, säger Anne-Marie Wangel.
Kvinnor som fått professionellt stöd eller antidepressiva läkemedel under sin graviditet löper dock inte ökad risk för akut kejsarsnitt.

Anne-Marie Wangel efterlyser nu metoder för mödravården att systematiskt identifiera psykisk ohälsa under graviditeten.
– Vår studie visar att kvinnor berättar för sin barnmorska hur de mår. Hade man haft ett system att fånga upp dessa kvinnor och till exempel erbjuda riktade stödsamtal hos kurator eller psykolog hade man antagligen kunnat minska antalet akuta kejsarsnitt, säger hon.

Wangel kommer nu att följa upp studien med att undersöka den psykiska ohälsan hos fertila kvinnor i Malmö för att se om det finns någon enskild faktor som utmärker sig då det gäller ökad risk för akut kejsarsnitt. Malmös kvinnor representerar Sverige i en EU-studie i vilken studier i ytterligare fem europeiska länder ingår.

Skånesuniversitetssjukhus har ett lokalt framtaget elektroniskt journalsystem i vilket forskarna kan göra fritextsökningar. För denna studie har forskarna utvecklat en ny metod som gjort det möjligt att söka på ord och begrepp som belyser psykisk ohälsa.

För ytterligare information kontakta Anne-Marie Wangel, tfn: 040 -665 7455 eller
anne-marie.wangel@mah.se