För det första ligger det en konflikt mellan delaktighet och den byråkratiska formen. I en byråkrati gäller bland annat principen om fasta ansvarsområden, att högre nivå leder lägre nivå samt arbetsdelning baserad på specialisering och erfarenhet. Den byråkratiska formen förstärks inom Försvarsmakten av den militära nivåhöjande utbildningen där officerare genom utbildningen anses få en högre kompetens än dem man leder, och att man får en högre befattning i kraft av sin högre kompetens. Dessa synsätt står i strid med tanken om delaktighet, att individer på de lägre nivåerna ska gå utanför sina ansvarsområden och delta i ett beslut som ligger på den, i detta fallet, högsta nivån att ta. Vidare inhämtas information i huvudsak från den egna nivån.

För det andra handlar det om individuella ställningstaganden, att den underställda personalen väljer att inte delta då de anser sig sakna nödvändig kompetens, sakna tid att sätta sig in i arbetet, att de inte är tillfrågade, eller att de anser att uppgiften ligger på en högre nivå att utföra. Så även om den militära bedömandemodellen förespråkar delaktighet före beslut så är det svårt att bryta det byråkratiska mönstret. Det är också svårt för cheferna att gå från ett traditionellt ledarskap till ett demokratiskt, och samtidigt ger den underställda personalen cheferna sitt stöd när de agerar som traditionella ledare.

Erna Danielsson nås på:
Tel: 063-55 86 80 (arb)
E-post: erna.danielsson@fhs.mil.se

Fredagen den 1 mars försvarar Erna Danielsson, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln ”Är delaktighet möjlig i en byråkrati? En fallstudie inom Försvarsmakten av det arbete som föregick försvarsbeslut –96”.
Disputationen äger rum kl 13.15 i Humanisthuset, Hörsal E. Fakultetsopponent är professor Göran Ahrne, sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23