Marcus Johanssons avhandling visar också hur svenska politiker och tjänstemän föregriper förslag från invandrare och omformar dem så att de inte utmanar rådande ordning i samhället. Svenskar i maktpositioner omger sig med svenskar och kväver förslag från invandrare från att överhuvudtaget hamna på dagordningen. Den ojämna maktfördelningen bildar mönster som utesluter invandrare och ställer obetydliga krav på svenskar att ta hänsyn till invandrares åsikter.

Avhandlingen handlar om maktrelationer mellan svenskar och invandrare i stadspolitiken. Fallstudieobjektet är staden Örebro mellan åren 1980 och 2000 och tre områden granskas särskilt: arbete, boende och kultur. Johansson har analyserat de formella maktstrukturer som finns i staden med särskild betoning på etnisk representation i olika politiska sammanhang, exempelvis i beslutsfattande organ, bland förvaltningen, inom näringslivet och inom lokalpressen. Han har vidare undersökt den faktiska politiken i form av politiska dokument och politiska processer i invandrarrelaterade frågor.

Marcus Johansson har också undersökt hur relationen mellan svenskar och invandrare konstrueras genom språket. Det blir över tid en norm att invandrare är ’de segregerade’ medan svenskarna betraktar sig själva som ’vi integrerade’. Dessa normer exkluderar invandrare och inkluderar svenskar i den politiska praktiken. En annan norm gör gällande att språket är en viktig faktor för att få ett arbete och att ha ett arbete är ytterligare en norm för hur lyckad integration uppnås.
– Genom att allt hårdare krav ställs på språkkunskaper skapas nya barriärer mellan svenskar och invandrare och integrationen ökar inte, säger Marcus Johansson. Kvinnor har funnits på arbetsmarknaden i hög grad sedan 1960-talet men är fortfarande inte integrerade i maktsfärerna.

Marcus Johansson arbetar som forskare och lärare i statskunskap vid Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro universitet. Han är verksam inom forskargruppen Centrum för stadsmiljöforskning. Han disputerar fredagen den 13 september klockan 13:00 i hörsal C, Örebro universitet.

Fotografi på Marcus Johansson finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html#marcus

För mer information kontakta Marcus Johansson på telefon 019-30 38 92 eller e-post: marcus.johansson@sam.oru.se.