Den spatiala kvaliteten hos ett ljud, alltså hur de tredimensionella egenskaperna hos ljudkällorna och deras omgivningar uppfattas (exempelvis ljudkällornas positioner och upplevelsen av rummets storlek i inspelningen), bedöms bäst med hjälp av erfarna lyssnare. Möjligheten att återge spatiala egenskaper hos ljudet är större i system för surroundljud, det vill säga system som använder fler kanaler och högtalare än ett normalt stereosystem.

Trots att surroundsystem blir allt vanligare har hittills utvärdering av spatial kvalitet bara förekommit i begränsad omfattning. I doktorsavhandlingen Systematic evaluation of perceived spatial quality in surround sound systems, med vilken Jan Berg disputerar den 30 maj, beskrivs hur man kan gå tillväga när man vill utveckla bedömningsskalor för spatial kvalitet.

I korthet innebär metoden att man undersöker vilka skillnader lyssnare kan uppfatta mellan olika inspelade ljudexempel. Lyssnarna beskriver dessa skillnader med ord och fraser som sedan analyseras.
Från de verbala beskrivningarna söker man urskilja ett gemensamt mönster som sedan används som beskrivningar i bedömningsskalorna. Användandet av denna metod har
också resulterat i ett antal bedömningsskalor med kapacitet att särskilja olika inspelningsmetoder från varandra.

Ett viktigt inslag i utvecklingen av utvärderingsmetoden är att lyssnarna själva deltar i definitionen av de skalor som sedan ska användas för bedömningen, i stället för att experimentledaren själv gör hela definitionen. Detta ökar sannolikheten för att bedömningsskalorna tolkas likartat av de lyssnare som ska göra utvärderingen.

Metoden föreslås för att kvalitetsprova olika delar av ljudtekniska tillämpningar. Ett exempel är när man vill jämföra inspelningsmetoder (mikrofontekniker), ljudsystem (högtalartyper)eller distributionssystem (internet).

Disputationen ske torsdagen den 30 maj klockan 13.00 i Aulan på Musikhögskolan i Piteå. Ordförande är Dr Francis Rumsey från School of performing Arts vid universitetet i Surrey i England och opponent är Professor Sören Bech från Bang & Olufsen i Danmark.

Jan Berg är född i Luleå och har tagit sin ljudingenjörsexamen vid Musikhögskolan i Piteå. Jan Berg har studerat matematik och elektronik vid universiteten i Luleå och Umeå och arbetat som ljudtekniker inom Sveriges Radio sedan 1980.

Parallellt med detta har Jan Berg från 1991 undervisat vid Ljudingenjörsutbildningen vid Musikhögskolan i Piteå. De senaste fyra åren har upptagits av avhandlingsarbete på heltid.

Vid sidan av arbetet innehar Jan Berg förtroendeuppdrag inom Norrbottens Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet i domarfrågor. Bland annat deltar Jan Berg i utbildningen av elitdomare och svarar också för tolkning av fotbollsreglerna, samt översätter och sammanställer den svenska regelboken i fotboll.

Upplysningar: Jan Berg, tel. 0911-726 46, Jan.Berg@mh.luth.se eller informatör Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22. Lena.Edenbrink@adm.luth.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: