Syret i vår omgivning är nödvändigt för liv och välbefinnande hos alla levande organismer, men det är också ett gift som är kraftigt oxiderande. Syre kan bilda fria radikaler som tros ligga bakom många sjukdomar och i stor utsträckning även bidra till det normala åldrande.

Levande organismer har utvecklat försvar mot de farliga fria radikalerna. Ett led i försvaret är superoxiddismutaserna, som i någon form finns i de flesta levande organismer. I avhandlingen visas att superoxiddismutaserna är viktiga för att skydda organismen mot vissa sjukdomar och mot för tidigt åldrande, där fria syreradikaler visats vara inblandade.

Avhandlingen har titeln ”Role of extracellular-superoxide dismutase in disease and aging”. Svensk titel: ”Funktionen för enzymet extracellulärt superoxiddismutas i åldrande och sjukdom”.
Disputationen äger rum kl 9.00 i sal Major Groove, byggnad 6L, NUS, Umeå.
Fakultetsopponent är associate professor Tim D. Oury, University of Pittsburgh Medical Center, USA.

Marie-Louise Sentman är f.n. verksam i USA och kan nås via e-post: mlse2001us@yahoo.com