Denna ambition har nu blivit ännu viktigare eftersom Sverige som första land i världen har fattat beslut om att rekommendera att endast ett embryo ska återföras vid provrörsbefruktning. Anledningen till detta är
att man vill reducera tvillingfödslarna från idag 25 procent ned mot en mer ”naturlig” nivå som är på cirka tre procent.

Om detta ska kunna göras utan att chansen till graviditet och födsel minskar alltför mycket, måste en del av de metoder och analyser som beskrivs i avhandlingen också börja tillämpas i den kliniska rutinen. Bland annat visar resultaten i avhandlingen att graden av kromosomfel
hos embryot till stor del hänger samman med embryots utseende och delningshastighet.

Det finns fortfarande många oklarheter som återstår att studera inom den tidiga utvecklingen av mänskliga embryon. Grundforskning som är tätt knuten till klinisk verksamhet kan resultera i värdefulla upptäckter som snabbt kan ändra klinisk praxis. Syftet med denna avhandling har varit
att undersöka olika stadier i utvecklingen av mänskliga embryon, från det obefruktade ägget till det så kallade blastocyststadiet (5-6 dagar efter befruktningen). Framför allt har embryots morfologi (utseende) och dess genetiska uppsättning relaterats till chansen att embryot fäster i
livmodern och ger upphov till ett barn.

Thorir Hardarson, tel 031-342 44 27, e-post thorir.hardarson@obgyn.gu.se

Handledare:
Fil dr Kersti Lundin tel 031-342 3229
Professor Lars Hamberger tel 031-741 1707

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi. Avhandlingens title: Studies on in vitro fertilised human preembryos morphological and chromosomal aspects. Avhandlingen kommer att försvaras i föreläsningssalen, Kvinnokliniken SU/Sahlgrenska, fredagen den 22 november 2002, kl. 9.00

Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400
405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
fax 031-773 33 99
mobil 0708-77 33 57