Den vanligaste anledningen till att kvinnor söker gynekolog efter menopaus är att de fått en blödning från underlivet. Sådana blödningar kan bero på att slemhinnorna blir skörare med åldern. De kan också vara en följd av att kvinnan tar östrogenpreparat efter menopausen. Men i vart tionde fall är det ett tidigt tecken på cancer i livmodern.
– Vi vill ju gärna hitta de fallen tidigt eftersom prognosen vid livmodercancer är mycket god om den upptäcks och behandlas på ett tidigt stadium, säger dr Elisabeth Epstein. Därför ville vi ta reda på hur vi bäst använder ultraljud vid utredningar av blödningar efter menopaus. Dels ville vi se hur ultraljudsfynden kunde hjälpa oss att skatta risken för livmodercancer och dels om de kunde användas för att välja den mest tillförligtliga metoden att ta prov från livmoderslemhinnan vid en misstänkt cancer.
Tre olika ultraljudstekniker har studerats: vaginal undersökning, med och utan insprutning av koksaltlösning i livmodern. Den senare metoden kallas hydrosonografi och innebär att koksaltlösningen sprutas in i livmodern via en tunn plastkateter samtidigt som den vaginala ultraljudsundersöknigen utförs. Koksaltlösningen får förändringar i livmoderslemhinnan att framträda tydligare. än vid enbart ultraljud, Den tredje tekniken, Power Doppler, har utvecklats de senaste tio åren. Den speglar blodgenomströmningen i organ och blodkärlen framträder i färg.

Tjock slemhinna ökad cancerrisk
– Risken för livmodercancer har samband med livmoderslemhinnans tjocklek och den kan vi mäta mycket exakt med vaginalt ultraljud. Är slemhinnan tunnare än 5mm så är cancerrisken mycket låg. Är den tjockare måste man ta ett prov från slemhinnan och då har skrapning länge varit den vanligaste metoden. Nu finns det också enklare tekniker att ta prov. Men i båda fallen kan man missa sk polypösa förändringar. Det är tex muskelknutor, polyper eller cancer. Alla sådana förändringar ska tas bort eftersom de är eller kan bli elakartade, säger Elisabeth Epstein.
HitEtt resultat av studien är att hydrosonografi är en bra metod att hitta polypösa förändringar. Elisabeth Epstein har också visat att i de fall som livmodern inte kunde fyllas med kokaltlösning var detta ett tecken på cancer. Provtagningen bör ske med hysteroskopi. Det innebär att läkaren tittar in i livmodern med en liten kikare och kan se slemhinnan och välja ut var provet bör tas. Patienten är lokalbedövad eller sövd.

Hittar slingriga blodkärl
Finns det misstanke om cancer i livmoderslemhinnan kan den undersökande läkaren också utöka ultraljudet med Power Doppler. Den metoden har nämligen god förmåga att hitta små slingriga blodkärl och nybildning av blodkärl som är typiska för cancer. Ju större del av slemhinnan som var försedd med blodkärl desto större var risken för cancer.
– För första gången är det visat att ultraljudstekniken Power Doppler kan bidra till en säkrare och bättre diagnostik av livmodercancer. Jag tror att metoden har stor potential och särskilt lovande tycks den vara då det gäller att hitta tidig cancer, säger Elisabeth Epstein.
Det finns två viktiga fördelar med att kunna skatta cancerrisken bättre.
– Dels kan vi högprioritera omhändertagandet av kvinnor med misstänkt cancer, dels kan vi undvika skrapning och ytterligare utredningar hos kvinnor med låg risk för cancer. Det är särskilt angeläget om patienterna är riktigt gamla, kanske senila, och det finns risk för komplikationer vid en narkos, säger Elisabeth Epstein.
– Men det krävs träning i att tolka ultraljudsbilder vid Power Doppler och därför bör sådana underökningar samlas till särskilda centrum där man kan samla kompetens och erfarenhet.

Elisabeth Epstein disputerar fredagen den 21 december kl 9.15 i Jubileumsaulan på Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

Presskontakt:

Jonas Andersson

Telefon:

046-222 70 17

Mobil:

0727-385858