Idag är vägnätet på många håll så tätt att natur- och rekreationsvärden hotas. Transportnätet styckar sönder landskapet så att vilda djur inte längre får plats i sina gamla miljöer och människors naturupplevelser försämras.
Ny infrastruktur ökar trycket ytterligare. Landskapets funktion som livsrum för människor, djur och växter tas inte med i tillräcklig utsträckning när ny transportinfrastruktur planläggs.

Ekologiska samband riskerar att haverera, och kulturvärden gå förlorade. I veckan diskuteras frågorna på konferensen ”Vägar till mångfald”, 7-9 oktober i Uppsala.

– Sambanden i landskapet är något vi inte kan klara oss utan. Det säger J-O Helldin, forskare vid Centrum för biologisk mångfald och programchef för forskningsprogrammet INCLUDE, som redovisar sina resultat under konferensen.

Det handlar om grundläggande biologisk kunskap. Alla arter kräver ett minsta manöverutrymme för att kunna upprätthålla livskraftiga populationer. Utrymmena får inte vara isolerade, utan måste hänga samman i en ”grön infrastruktur” där organismerna kan flöda fritt. Vägnätet skapar istället barriärer som bryter sönder den gröna infrastrukturen.

Landskapet är viktigt också för människan. Där spenderar vi vår fritid och söker upplevelser eller stillhet. Mycket av vår internationella attraktionskraft och kulturella identitet vilar i landskapet, i levande skogar och i historiska odlingslandskap.

– I planeringsskedet ser vi bara enskilda vägsträckor, men bortser från helheten, säger J-O Helldin. Det är något av ”de små stegens tyranni” mot landskapet. I värsta fall tar vi inte tag i problemet förrän det har gått för långt.

Just det har skett i länder som Holland, Belgien och Tyskland. Där blir det nu en dyr affär att återställa kopplingen mellan grönområden, bl a genom att ta bort vägar och att bygga gröna broar. Situationen är egentligen lika illa kring de största svenska tätorterna. Men på de flesta håll har vi ännu chansen att inte gå för långt.

Vid framtida infrastruktursatsningar är det viktigt att ta tillvara kunskaper om hur man kan kombinera effektiva transportnät med fungerande landskap. Forskningsprogrammet INCLUDE har rätat ut en del sådana frågetecken. Bland annat visar det sig att det inte finns någon motsättning mellan att utveckla landskapet för djur respektive människor. Det som är bra för det ena är oftast bra för det andra.

Om INCLUDE:

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet INCLUDE fokuserar på hur vägar och järnvägar påverkar natur- och kulturmiljövärden, hur detta beaktas i planeringsprocessen, och hur den nuvarande situationen kan förbättras.

INCLUDE är en del av TransportMistra, Mistras satsning på ett hållbart transportsystem.

www.transportmistra.org.

Mångfaldskonferensen är Centrum för biologisk mångfalds årliga konferens om aktuella ämnen inom naturvård och hållbar utveckling.

Årets konferens ”Vägar till mångfald” arrangeras tillsammans med forskningsprogrammet INCLUDE och hålls på Uppsala Slott 7-9 oktober. www.cbm.slu.se/mk/mk08

Pressen inbjuds att träffa J-O Helldin och INCLUDE:s övriga forskare onsdagen den 8 oktober klockan 9:30 i galleriet på Uppsala Slott. Därefter är alla välkomna att lyssna till förmiddagens diskussioner mellan politiker, verksföreträdare och forskare.

Pressbilder kan laddas hem från pressmeddelandet på http://www.cbm.slu.se/press/081006.htm

Mer information: J-O Helldin 070-607 53 22 j-o.helldin@cbm.slu.se