Blodfettet lipoprotein(a) – Lp(a) – är en känd riskfaktor för åderförkalkningsrelaterade sjukdomar, t.ex. hjärtinfarkt och slaganfall (stroke). En delstudie i avhandlingen syftar till att besvara frågan huruvida en hög Lp(a)-nivå också är kopplad till en ökad risk för dödlighet hos patienter med redan påvisad betydande kranskärlssjukdom. Studien omfattar 1 216 sådana patienter. Efter en genomsnittlig uppföljningstid på 6,7 år var den totala dödligheten 16,4%. En hög blodnivå av Lp(a) befanns medföra en signifikant ökad risk för död hos patienterna. Riskökningen var 44%.

En individs Lp(a)-nivå bestäms huvudsakligen av ärftliga faktorer, och nivån är svår att påverka genom livsstilsförändringar och vanliga blodfettssänkande läkemedel. Därför blir behandling av andra samtidiga riskfaktorer extra betydelsefull för dessa patienter. De sjukdomsalstrande mekanismerna bakom de negativa effekterna av höga Lp(a)-nivåer är till stor del fortfarande okända. I avhandlingen presenteras data som tyder på att infektion med bakterien Chlamydia pneumoniae (TWAR) möjligen kan förstärka de negativa effekterna av en hög Lp(a)-nivå, och då genom immunologiska mekanismer. Denna bakterieinfektion är vanlig i befolkningen och orsakar bl.a. influensaliknande symptom, lunginflammation och bihåleinflammation. En hög blodnivå av Lp(a) och en samtidig kronisk C. pneumoniae-infektion skulle kunna bidra till utvecklande av hjärtinfarkt och förkalkning av aortaklaffen i hjärtat.

Christine Ahlbeck Glader är född och uppvuxen i Umeå men bor numera i Stockholm. Familjen har sina rötter i Kramsfors-Härnösand.

Hon kan nås på felefon 08-33 51 46. E-post: Christine.ahlbeck.glader@klinkemi.umu.se

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi, och har titeln: ”Studies on lipoprotein(a) in relation to survival and to interaction with Chlamydia pneumoniae in atherosclerotic disease”. Svensk titel: ”Studier av lipoprotein(a) i relation till överlevnad och interaktion med Chlamydia pneumoniae vid aterosklerotisk sjukdom”.
Disputationen äger rum kl 09.00 i Sal B, 9tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Anders Hamsten, Karolinska institutet, Stockholm.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23